Author > CIM

Posts by CIM

Co z tym NATO?

Download article as PDF ANNA DZIUBDZIELA   Na pocz?tku XXI wieku Sojusz Pó?nocnoatlantycki ewoluowa? z roli europejskiego, w stron? globalnego gwaranta bezpiecze?stwa. Przyj?? na siebie...More

1381 1

Euroemerytura

Download article as PDF ANNA DZIUBDZIELA Komfort pracy europos?a pozostawia wiele do ?yczenia. Ci?g?a niepewno?? wynikaj?ca z braku stabilno?ci zatrudnienia (oczywi?cie w d?ugiej perspektywie, bo...More

1042 2