Prowizorka trwa nadal – Nepal po trzęsieniu ziemi

1174 1
PAULINA ANNA WOJCIECHOWSKA

Wi?kszo?? z nas pami?ta te medialne obrazy: 25 kwietnia 2015 roku tu? przed po?udniem dosz?o w Nepalu do wstrz?sów o sile 7,8 w skali Richtera. Epicentrum znajdowa?o si? ok. 50 kilometrów od stolicy kraju, Katmandu. W trz?sieniu ziemi i nast?puj?cych po nim wielu wstrz?sach wtórnych (mia?y miejsce do po?owy maja) zgin??o ponad 9 tysi?cy ludzi, rannych by?o ponad 23 tysi?ce. Bez dachu nad g?ow? zosta?o ponad 3 miliony osób (na 28 mln populacj? kraju!). W katastrofie ucierpia?o sto?eczne Katmandu i ?rodkowa cz??? kraju m.in. wioski w dystryktach Sindhupalchowk i Dolakha, gdzie domy budowane by?y z gliny i kamienia. Ucierpia?y tak?e popularne w?ród turystów regiony Langtang i Solo Khumbu, gdzie znajduje si? Mount Everest. W wywo?anej trz?sieniem ziemi pot??nej lawinie, która zesz?a do bazy zgin??o kilkana?cie osób, oko?o 100 wspinaczy zosta?o uwi?zionych powy?ej w górnych obozach (wstrz?sy zniszczy?y ubezpieczenia szlaku). Ofiary ?miertelne odnotowano tak?e w Indiach, Tybecie i Bangladeszu. By?o to najsilniejsze od 81 lat trz?sienie ziemi w Nepalu.

W pierwszych tygodniach po katastrofie jest wielu ch?tnych do pomocy. Z czasem pomoc s?abnie, trz?sienie nie jest ju? tak “medialne”, na ?wiecie s? nowe katastrofy, nowe wojny. A z dala od telewizyjnych kamer, z dala od pierwszych stron gazet odbywa si? to co najtrudniejsze. Odbudowa.

Prowizoryczne schronienia

Prowizoryczne schronienia. W tej kwestii niewiele zmieni?o si? od kwietnia 2015 roku. licencja CC


“Rz?d chce by kto? inny wykona? prac?”

Nepal powróci? na krótko do mediów przy okazji rocznicy katastrofy. W?a?ciwie ka?da relacja z tamtego czasu podkre?la?a, ?e jak dot?d niewiele zrobiono. Wi?kszo?? zniszczonych domów jest nadal zniszczonych, a Nepalczycy mieszkaj? w prowizorycznych schronieniach. Mi?dzynarodowe organizacje pomocowe dostarczy?y namioty – których wielu Nepalczyków nie u?ywa, poniewa? w ?rodku nie da si? gotowa?, nie s? one tak?e odporne na monsunowe deszcze. Ludzie mieszkaj? wi?c w prowizorycznych schronieniach samodzielnie zbudowanych z dost?pnych materia?ów. Inni mieszkaj? w domach, których do u?ytkowania nie dopu?ci?yby najbardziej liberalne przepisy budowlana. Nepalskie w?adze nie potrafi? b?d? nie chc? skutecznie zaj?? si? odbudow? kraju. „Rz?d chc?, ?eby kto? inny wykona? t? prac?” – komentuje sytuacj? jedna z osób organizuj?cych samopomoc i odbudow? wioski Sankhu, po?o?onej godzin? drogi od stolicy.

Bezpo?rednio po trz?sieniu ziemi ka?da rodzina otrzyma?a równowarto?? 140 USD, pó? roku pó?niej 94 USD. Wi?kszo?? Nepalczyków utrzymuje si? z rolnictwa, powinni zatem jak najszybciej mie? szans? wróci? do swoich domów i móc uprawia? ziemi?. Cz?sto nie jest to jednak mo?liwe ze wzgl?du na zniszczenie ca?ych wiosek.

Uchod?cy we w?asnym kraju

Cz??? Nepalczyków mieszka w obozach dla tzw. uchod?ców wewn?trznych (IDPs), takich jak Libali Internally Displaced Persons Camp – gdzie ?yje ok. 60 rodzin. Poniewa? infrastruktura w górskich regionach Nepalu i przed trz?sieniem by?a bardzo uboga, obozy takie organizuje si? w dolinach – czyli w innej strefie klimatycznej. Taki los spotka? m.in. plemi? Haku, rolników z plemienia Tamang. Ich ziemie zosta?y zniszczone przez nast?puj?ce po trz?sieniu ziemi lawiny b?otne. 718 rodzin czeka w obozach na wyznaczenie im przez rz?d nowych ziem gdzie mogliby zamieszka?. Przed trz?sieniem ziemi byli oni niemal samowystarczalnymi rolnikami, cz?onkami zwartych spo?eczno?ci. Dzi? biernie czekaj? na pomoc, oderwani od korzeni, w niekorzystnych dla ich zdrowia warunkach.

Organizacja Internal Displacement Monitoring Center szacuje ogóln? liczb? przesiedlonych w wyniku trz?sienia ziemi na koniec 2015 roku na 2,6 mln osób, dodatkowo ok. 50 tys. osób wci?? nie wróci?o do swoich domów wskutek nast?pstw wojny domowej z lat 1996-2006.

Trz?sienie ziemi i powolna odbudowa kraju spowodowa?a te? zwi?kszenie handlu ?ywym towarem (w szczególno?ci dotyczy to kobiet i dzieci) – bezpo?rednio po trz?sieniu skala tego zjawiska wzros?a o 15%.  Kobiety i m?ode dziewczyny trafiaj? do “sektora” us?ug seksualnych m.in. w Indiach (prostytutki z Nepalu s? bardzo popularne m.in. ze wzgl?du na ja?niejszy kolor skóry), na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce Subsaharyjskiej. Nepalczycy obojga p?ci i w ró?nym wieku trafiaj? do przymusowej pracy w Indiach, na Bliskim Wschodzie oraz w USA. Odnotowano przypadki korumpowania nepalskich urz?dników, aby w autentycznych paszportach zamieszczali fa?szywe informacje np. dotycz?ce wieku, pomagaj?ce handlarzom przewozi? ludzi.

Ogromna korupcja, która szerzy si? w kraju  nie u?atwia tak?e udzielania skutecznej pomocy najbardziej potrzebuj?cym. Trafia ona przede wszystkim do tych, którzy maj? odpowiednie znajomo?ci. W rankingu Indeksu Percepcji Korupcji za 2015 rok Nepal zaj?? – 130 miejsce na 167 badanych pa?stw – t? sam? pozycj? zaj??y tak?e Kamerun, Iran, Nikaragua, Paragwaj i Ukraina. Oficjalne rz?dowe programy wci?? pozostaj? wdra?ane tylko na papierze.

Nowa konstytucja… i blokada

20 wrze?nia 2015 roku Nepal przyj?? d?ugo oczekiwan? konstytucj? (prac? nad dokumentem trwa?y od 2008 roku!). Niestety przyj?cie dokumentu nie sta?o si? krokiem zmierzaj?cym do budowy stabilizacji i bezpiecze?stwa Pa?stwa. Zawarte w nim zapisy dyskryminuj? mieszkaj?cych w Nepalu Indusów. W rezultacie Indie na?o?y?y nieformaln? blokad? na Nepal, wstrzymuj?c mi?dzy innymi transport benzyny, gazu i leków. To dodatkowy cios dla gospodarki kraju, w znacznym stopniu uzale?nionej od wymiany handlowej z Indiami (wymiana handlowa z tym pa?stwem stanowi?a 60% warto?ci ca?ego handlu zagranicznego). W wyniku niedoborów benzyny wzros?y ceny podstawowych produktów. W lutym, po przyj?ciu poprawek do konstytucji pierwszej poprawki ?agodz?cej nico zapisy i ci??arówki z paliwem znów ruszy?y – jednak blokada nazywana “drugim trz?sieniem ziemi” dotkliwie dotkn??a mieszka?ców wyniszczonego katastrof? kraju[1].

W 2015 Nepal odnotowa? PKB per capita 2500 USD – jest to 197 miejsce na 229 pa?stw i terytoriów, na poziomie krajów afryka?skich. Jeszcze przed trz?sieniem ziemi by? mocno uzale?niony od pomocy mi?dzynarodowej. Jeszcze przed katastrof? pa?stwo nie wywi?zywa?o si? z “umowy spo?ecznej” – dbania o w?asnych obywateli. Z zagranicy p?yn? miliony dolarów przeznaczone na odbudow?. Jednym z wa?niejszych ?róde? pomocy jest Bank ?wiatowy, który przeznacza 200 mln USD na odbudow? domów, 100 milionów na wsparcie krótkoterminowych potrzeb bud?etowych, 50 mln na drogi, 100-200 mln to relokacja ?rodków w ramach ju? prowadzonych projektów, 50-70 mln na wsparcie lokalnych przedsi?biorstw. Warto?? ca?ej mi?dzynarodowej pomocy do kwietnia 2016 r. oszacowano na 4,1 mld USD. W tym czasie Nepalscy urz?dnicy… nie opracowali nawet planu odbudowy i wykorzystania powierzonych ?rodków.

Polska piekarnia i Ma?a Polska

W tej sytuacji skuteczne okazuj? si? lokalne inicjatywy, mniejsze organizacje pozarz?dowe (te, które nie musz? dzia?a? na bazie wielkich planów i projektów). A poniewa? Nepal jest miejscem szczególnym dla „ludzi gór” – himalaistów, ale tak?e zwyk?ych turystów, którzy przemierzaj? szlaki trekkingowe – to ci sami ludzie, cz?sto bardzo spontanicznie ruszyli na pomoc Nepalowi, cz?sto docieraj?c do konkretnych osób, które pozna?y przemierzaj?c himalajskie szlaki. Jeszcze przed trz?sieniem ziemi istnia?a tzw. polska piekarnia w wiosce Sybaru w dolinie Langtang. I piekarnia i wioska zosta?y zrównane z ziemi?, Polacy zdecydowali si? wspomóc jej odbudow?. Innym Polskim akcentem jest fundacja Ma?a Polska w Nepalu. Dzia?a ona w wiosce Dumre, 29 km od Katmandu – zniszczonej praktycznie w 100%. Co wa?ne, w??cza w odbudow? lokaln? spo?eczno??, poprzez prac? daj?c tak?e nadziej? na normalno??. Na stronie fundacji czytamy:

Pracuj? tam razem polscy wolontariusze, mieszka?cy wsi i nepalscy robotnicy budowlani. Nowe budynki powstaj? wi?c dzi?ki pomocy Polaków, ale przy wiod?cym udziale Nepalczyków. A ci si? nie poddali, odbudowuj? domostwa, szko?y i drogi.

Pomoc materialna i zaanga?owanie wolontariuszy s? bardzo wa?ne – ale jeszcze wa?niejszy jest powrót do normalnego ?ycia. Samowystarczalno?? finansowa. Nepal ?yje g?ównie z turystów i aby mo?liwa by?a odbudowa ci tury?ci musz? tam wraca?. W 2015  odnotowano znacz?cy spadek liczby turystów, pomi?dzy styczniem a pa?dziernikiem Nepal odwiedzi?o 300 tys. turystów, o 350 tys. mniej ni? w roku 2014, skróci? si? tak?e czas ich pobytu.  Sezon 2016, którego szczyt przypada na najbli?sze tygodnie, b?dzie pewnie lepszy, jednak do poziomu z lat przed trz?sieniem ziemi pewnie niepr?dko uda si? wróci?. Znaczenie turystyki rozumiej? nawet bierne nepalskie w?adze – m.in. dlatego ju? w czerwcu 2015 roku uprz?tni?to gruz i otwarto wi?kszo?? zabytków Doliny Katmandu (nie zadbano jednak o mieszka?ców stolicy – wci?? mo?na ich spotka? ?yj?cych w wielkich namiotach, nieopodal s?ynnych zabytków). Ma?e, himalajskie pa?stwo, wci?ni?te mi?dzy dwóch pot??nych s?siadów jeszcze wiele lat b?dzie odbudowywa? si? po naturalnej katastrofie. Nepalczycy od wieków zmagaj? si? z nieprzyjazn? dla nich natur?. Przetrwaj?. Szkoda, ?e ich w?asny rz?d niewiele im w tym pomaga.


[1] W marcu ówczesny premier Nepalu, KP Sharma Oli, odby? 6 dniow? podró? do Indii, któr? opisa? jako “ca?kowity sukces” i “wyja?nienie nieporozumie?”. By? to jednak przede wszystkim sukces Indii.


Przeczytaj te?:
P. Wojciechowska, Nepalski hamburger – mi?dzy Indiami a Chinami
P. Wojciechowska, Uchod?cy czy bezpa?stwowcy? Formalna sytuacja Tybeta?czyków w Nepalu*
P. Wojciechowska, Wyzwania humanitarne: uchod?cy wewn?trzni
P. Wojciechowska, Pod Everestem bez zmian. Nieko?cz?ce si? spory nepalskich polityków.
P. Wojciechowska, Poniewa? istnieje. O najwy?szej górze ?wiata w 60-lecie pierwszego wej?cia

 

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Paulina Anna Wojciechowska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych (2010) oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (2009 - dyplom socjologa). Skończyła również podyplomowe studium bankowości i uzyskała Europejski Certyfikat Bankowca. Obecnie pracuje w sektorze bankowym. Interesuje się państwami azjatyckimi (w szczególności: Indie, Nepal i Birma), pomocą humanitarną (w szczególności uchodźcy), sprawami społecznymi i komunikacją międzykulturową.

1 komentarz on "Prowizorka trwa nadal – Nepal po trzęsieniu ziemi"

  1. Zauważyłem też w mediach, że jakby rasistowsko kilkadziesiąt a nawet kilkaset ofiar niebędących białą rasą robi mniejsze “wrażenie” niż kilka rasy białej. Wstyd.

Odpowiedz na „JurekAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *