Stosunki grecko-macedońskie, czyli konflikt sąsiedzki o nazwę

2465 1
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

W czwartek 17 grudnia 2015 r. z oficjaln? wizyt? w Grecji przebywa? Niko?a Poposki – Minister Spraw Zagranicznych By?ej Jugos?owia?skiej Republiki Macedonii. By?a to pierwsza tego typu wizyta od 15 lat[1], ale jak si? zapowiada – nie ostatnia, gdy? obie strony wyrazi?y zamiar nawi?zania blokowanej od lat przez dyplomatyczne spory wspó?pracy politycznej. Wspó?praca dotyczy? ma m.in. kwestii uchod?ców, ale tak?e sektorów gospodarki, turystyki oraz edukacji.

Oznaki ocieplenia w stosunkach grecko-macedo?skich wzmog?y spekulacje w prasie polskiej i zagranicznej odno?nie post?pu w rozmowach  na temat oficjalnej nazwy Macedonii.  Jednak ubiegaj?cy si? o reelekcj? w nadchodz?cych wyborach parlamentarnych (kwiecie? 2016 r.) macedo?ski premier Niko?a Gruewski, w trakcie swych dotychczasowych dziewi?cioletnich rz?dów, budowa? polityk? opart? na nacjonalizmie i sprzeciwie wobec greckich ??da? zmiany nazwy pa?stwa. Podczas wizyty Niko?a Poposki zaznaczy?, ?e – FYROM pragnie „rzeczywi?cie dobrych stosunków z Grecj?”, ale w kwestii nazwy „istniej? zasadnicze ró?nice stanowisk mi?dzy obu pa?stwami”. Ponadto Premier Macedonii w swoim oficjalnym wyst?pieniu og?osi?, ?e wszelkie spekulacje na temat zmiany nazwy Republiki Macedonii s? nieuzasadnione.[2]

Spór grecko-macedo?ski, rys historyczny

Od czasu og?oszenia niepodleg?o?ci Macedonii na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych, Republika Grecji wiedzie z tym krajem spór o nazw? pa?stwa. G?ównym element konfliktu jest sprzeciw Grecji wobec u?ywania nazwy Macedonia przez rz?d w Skopje, argumentuj?c to greckim pochodzeniem nazwy, która nie powinna by? u?ywana w odniesieniu do innego pa?stwa. Nawi?zywanie do symboli narodowych staro?ytnej Macedonii oraz jej tradycji spowodowa?o oburzenie w Grecji, gdy? uznawane s? one za element greckiego dziedzictwa narodowego[3]. Zdaniem Greckiego rz?du, u?ywanie nazwy Macedonia kryje w sobie mo?liwo?? wyst?pienia z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia[4]. Ponadto strona grecka wskazuje, ?e sytuacja ta prowadzi?aby w wielu krajach do dyskryminacji tradycyjnych, wytwarzanych w Grecji produktów, nosz?cych w nazwie przymiotnik macedo?ski, pochodz?cych w?a?nie z regionu historycznej greckiej Makedonii.

Spór ten doprowadzi? do na?o?enia na Macedoni? przez Grecj? embarga handlowego oraz greckiego weta wzgl?dem wej?cia Macedonii do NATO. W 1995 roku na mocy porozumienia Macedonia zgodzi?a si? zosta? uznana pod nazw? By?a Jugos?owia?ska Republika Macedonii, wprowadzi?a do konstytucji zapis podkre?laj?cy brak roszcze? terytorialnych wobec s?siadów oraz zmieni?a flag?[5].

Niemniej jednak spór o nazw? oraz mniejszo?ci macedo?skie w Grecji[6] trwa nadal. Efektem konfliktu jest blokowanie przez Grecj? macedo?skich stara? o cz?onkostwo w NATO, czy Unii Europejskiej. Obecnie, cz??? pa?stw wycofa?a si? z poparcia dla Grecji i uznaje FYROM pod nazw? Republika Macedonii – w?ród nich Polska, a tak?e czterech z pi?ciu sta?ych cz?onków Rady Bezpiecze?stwa ONZ: Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Nazwa nie jest najwa?niejsza

Konflikt o nazw? i zwi?zane z ni? aspekty mo?e toczy? si? jeszcze bardzo d?ugo mi?dzy Grecj?
a Macedoni?. Jednak wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Macedonii pokazuje, ?e w obliczu wspólnego problemu, jakim jest nap?yw uchod?ców do obu krajów, pa?stwa te potrafi? ze sob? wspó?pracowa?. Poza tym, zapowied? dalszej wspó?pracy w sektorze gospodarki, turystyki i edukacji pozwala s?dzi?, ?e wspó?praca ta mo?e by? trwa?a i stabilna, mimo ?e budowana ma?ymi krokami.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual upset. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

1 komentarz on "Stosunki grecko-macedońskie, czyli konflikt sąsiedzki o nazwę"

  1. Dimitris /Grecja

    Konflikt jest o ewidentnie roszczenia historyczne i terytorialne. Nazwa to kwestia wtórna – twierdzą wszyscy główni greccy politycy, wszystkich obecnych w greckim parlamencie opcji.

Odpowiedz na „Dimitris /GrecjaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *