Wolontariat Europejski w pigułce

2291 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL

evsW ramach cyklu rozmów po?wi?conych mo?liwo?ciom rozwoju zawodowego m?odych ludzi, rozwijanych przez programy Unii Europejskiej, przeprowadzi?am wywiad z Vasilisk? Bas – wolontariuszk? z Ukrainy, która przyjecha?a do Polski w ramach programu EVS. Vasiliska woli gdy mówi si? do niej Basia. Dzi?ki pobytowi w naszym kraju nauczy?a si? biegle mówi? po polsku.

Z jak? organizacj? przyjecha?a? na wolontariat do Polski?

Przyjecha?am w ramach udzia?u w Wolontariacie Europejskim.[1]

Jak si? dowiedzia?a? o mo?liwo?ci udzia?u w wolontariacie?

Od mojej mamy, która jest w dobrym kontakcie z moja organizacja wysy?aj?c?.[2]

W jakich krajach mo?na odby? ten wolontariat?

Z tego co wiem, to na EVS mo?na wyjecha? do wszystkich pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw nie b?d?cych cz?onkami UE, ale obj?tych programem, takich jak: Macedonia, Lichtenstein, Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Turcja, krajów partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejd?an, Bia?oru?, Gruzja, Mo?dawia, Ukraina), pa?stw po?udniowego regionu Morza ?ródziemnego (m.in. Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, czy Tunezja), pa?stw Ba?kanów Zachodnich (Albania, Bo?nia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Serbia) oraz do Federacji Rosyjskiej.[3]

Dlaczego spo?ród tylu krajów wybra?a? w?a?nie Polsk??

Bo jest to kraj bliski mojej kulturze, j?zykowi, a tak?e mentalno?ci.

Gdzie odbywasz swój wolontariat?

Jestem na wolontariacie w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana[4]. Konkretnie pracuj? w biurze, w centrali Fundacji.

Ponadto je?d?? po ca?ej Polsce w ramach ró?nych projektów, takich jak m.in. Europejski Uniwersytet Lataj?cy[5] i inne, gdzie przygotowuj? prezentacje w j?zyku polskim i angielskim.

Co nale?y do Twoich codziennych obowi?zków?

Praca w biurze fundacji, wykonywanie typowych prac biurowych, przygotowywanie prezentacji, pomoc przy projektach fundacji, o których wspomina?am, wsparcie pracowników fundacji w ich codziennej pracy, kontakt z wolontariuszami, przygotowywanie spotka? dla m?odzie?y na temat EVS.

Jak d?ugo trwa Twój wolontariat?

12 miesi?cy.[6]

EVS 1

Bohaterka wywiadu podczas pe?nienia swoich obowi?zków.

Czy przed wyjazdem odbywa?a? specjalne szkolenia? Je?li tak na czym one polega?y?

Mia?am trening w swojej organizacji wysy?aj?cej. Powiedziano mi tam wszystko o moim wolontariacie, o moich przysz?ych zadaniach, ubezpieczeniu. Ponadto otrzyma?am przewodnik wolontariusza z informacjami o ?yciu w Polsce, walucie, transporcie, mieszkaniu. Przed wyjazdem by?am tak?e w bezpo?rednim kontakcie z Fundacj? Schumana oraz moimi przysz?ymi mentorami.

Czy Twoja organizacja zapewnia Ci mieszkanie?

Tak. Mieszkamy razem z kilkoma wolontariuszami, którzy uczestnicz? z nami w programie. Jest to m?odzie? z ca?ego ?wiata, w ró?nym wieku. Najcz??ciej jeste?my zakwaterowani po 2 osoby w pokoju. Mieszkania s? du?e, przestronne, po?o?one na nowych osiedlach, dobrze skomunikowanych z ca?? Warszaw?.

Czy otrzymujesz wynagrodzenie/ kieszonkowe/ dofinansowanie w ramach wolontariatu? 

Otrzymuje pieni?dze na kieszonkowe oraz pieni?dze na wy?ywienie, poniewa? mieszkania s? op?acane przez organizacj?.

[collapse id=”collapse_15″]

[citem title=”Koszty” id=”citem_43″ parent=”collapse_15″]
W ramach Wolontariatu Europejskiego ca?kowicie pokrywane s? koszty:

  • ubezpieczenia
  • podró?y mi?dzynarodowej
  • wy?ywienia i zakwaterowania
  • kieszonkowego

[/citem]
[citem title=”Wsparcie” id=”citem_82″ parent=”collapse_15″]

Ponadto wolontariuszowi/ce przys?uguje:

  • cykl szkole?(tj. szkolenie wprowadzaj?ce, wkrótce po przyje?dzie do kraju goszcz?cego, spotkanie ewaluacyjne w po?owie trwania projektu oraz kursy i szkolenia przed i w czasie trwania projektu, np. kurs j?zykowy, czy kursy praktyczne)
  • pomoc merytoryczna i wsparcie ze strony przydzielonego opiekuna (tzw. mentora)
  • certyfikat z Komisji Europejskiej za?wiadczaj?cy o udziale w Programie Wspólnotowym „M?odzie? w dzia?aniu” – Wolontariat Europejski EVS

[/citem]
[/collapse]

Czy masz mo?liwo?? bycia zatrudnion? w instytucji, która Ci? przyjmuje po zako?czeniu swojego wolontariatu?

To zale?y od danej organizacji, w której odbywa si? sta?, od jej mo?liwo?ci, zaanga?owania wolontariusza, sytuacji na rynku. Tak naprawd? decyduje bardzo wiele czynników.

Komu poleci?aby? udzia? w tym wolontariacie?

M?odzie?y, która nie boi si? zmian w ?yciu, jest otwarta na nowe znajomo?ci, chce pozna? ciekawych ludzi, poszukuje w sobie nowych mo?liwo?ci rozwoju.

Dzi?kuj? za rozmow?.

 


[1] Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) to akcja umo?liwiaj?ca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podj?cie pracy spo?ecznej we wszystkich Krajach Programu i S?siedzkich Krajach Partnerskich. EVS powsta? po to, by wolontariusze mogli zdobywa? kompetencje i umiej?tno?ci wp?ywaj?ce na ich rozwój osobisty i zawodowy przez do?wiadczenia zwi?zane z edukacj? poza formaln?. W ramach projektu EVS wykonuje si? dobrowoln?, bezp?atn?, ?wiadom? prac? na rzecz innych podczas zagranicznego projektu.
Wi?cej o EVS na: http://evs.org.pl/;
[2] Organizacj? Wysy?aj?c?, Goszcz?c? oraz Koordynuj?c? mo?e zosta? ka?da organizacja, której dzia?alno?? nie jest nastawiona na zysk. Organizacja taka musi uzyska? status akredytowanej organizacji EVS.
[3] Istotne jest jednak to, ?eby jeden z dwóch krajów (goszcz?cych lub wysy?aj?cych) nale?a? do Unii Europejskiej.
[4] Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powsta?a w 1991 roku. Zosta?a za?o?ona przez osobisto?ci zwi?zane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, miedzy innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopk?. Imi? Roberta Schumana zosta?o wybrane przez Fundatorów jako nawi?zanie do polityki francusko-niemieckiej lat pi??dziesi?tych, modelu pojednania zwróconego w przysz?o?? i nastawionego na budowanie wspólnej Europy.
[5] Europejski Uniwersytet Lataj?cy to ogólnopolska akcja edukacyjna, skierowana do uczniów szkó? ponadgimnazjalnych z miejscowo?ci do 50 tys. mieszka?ców. B?dzie ona realizowana od marca do grudnia 2015 roku przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
[6]Projekty trwaj? od 2 do 12 miesi?cy (najcz??ciej od 6 do 12). Nale?y równie? odby? trening przed wyjazdem i ewaluacj?.


To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Wolontariat Europejski w pigułce"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>