Dialog dla pokoju, czy „klub podżegaczy wojennych”? Munich Security Conference 2015

1299 0
RAFA? SMENTEK

mscW dniach 6-8 lutego br. planowana jest organizacja 51. edycji Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpiecze?stwa (Munich Security Conference/MSC), która ka?dego roku gromadzi polityków, dyplomatów i ekspertów zajmuj?cych si? polityk? bezpiecze?stwa i obrony oraz przemys?em zbrojeniowym. Aktualnie wydarzenie w Monachium jest najwi?kszym tego typu spotkaniem na ?wiecie, a tematy tam poruszane teoretycznie mog? stanowi? impuls do dalszych dzia?a?. Jaki jest jednak sens  w organizacji tak kosztownego wydarzenia, podczas którego w dodatku nie zapadaj? ?adne wi???ce decyzje?

Konferencj? zorganizowano po raz pierwszy z inicjatywy Ewalda-Heinricha von Kleinst-Schmenzina, oficera Wehrmachtu i uczestnika „kr?gu von Stauffenberga” – grupy, która zaplanowa?a i zrealizowa?a nieudany zamach na Adolfa Hitlera w 1944 roku. Kleinst-Schmenzin unikn?? aresztowania, a po wojnie dzia?a? na rzecz zapobiegania konfliktom militarnym w przysz?o?ci, promuj?c dialog jako form? rozwi?zywania sporów. Jednocze?nie pragn?? on ograniczy? izolacj? RFN w polityce bezpiecze?stwa. W tym kontek?cie w 1963 roku zorganizowane zosta?o wydarzenie pod nazw? „Mi?dzynarodowe przysposobienie obronne – spotkanie” (niem. Internationale Wehrkunde – Begegnung). Podobno termin zosta? wybrany nieprzypadkowo i mia? pokrywa? si? z dat? monachijskiego karnawa?u, który – podobnie jak hotel Regina, w którym lokowano wtedy uczestników – by? swego rodzaju „wabikiem” na (g?ównie ameryka?skich) go?ci konferencji.

Pierwsze spotkanie zgromadzi?o ok. 60 osób, w tym m.in. rozpoczynaj?cych dopiero swoje kariery Helmuta Schmidta i Henry’ego Kissingera. Podczas drugiej edycji w 1964 roku uczestników by?o ju? wi?cej, a w?ród go?ci znale?li si? cho?by – pe?ni?cy w latach 1956-1962 funkcj? ministra obrony RFN i b?d?cy wspó?za?o?ycielem CSU – Franz Josef Strauss oraz Zbigniew Brzezi?ski, ówczesny doradca prezydenta Lyndona B. Johnsona. Kolejne spotkania by?y coraz liczniejsze i przyci?ga?y coraz wi?cej uwagi, jednak ca?y czas opiera?y si? na dyskusjach wy??cznie w gronie polityków i ekspertów z Europy Zachodniej.

Prze?om nast?pi? po upadku ZSRR i zako?czeniu „zimnej wojny”. Wtedy organizatorzy postanowili w??czy? do dyskusji tak?e uczestników z krajów by?ego „bloku wschodniego”. W mi?dzyczasie zmieniona zosta?a równie? nazwa wydarzenia, na t?, której u?ywamy obecnie tzn. Monachijska Konferencja Polityki Bezpiecze?stwa. Obecna formu?a zapraszanie go?ci z ca?ego ?wiata zosta?a wymuszona przez procesy globalizacyjne oraz zyskiwanie coraz wi?kszego znaczenia przez takie pa?stwa jak m.in. Chiny, Indie, Japonia czy Brazylia.

„Pokój przez dialog”

Zesz?oroczne wydarzenie by?o ju? pi??dziesi?t? edycj? Konferencji. W?ród uczestników pojawili si? m.in. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon, Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, Przewodnicz?cy Rady Europejskiej Herman van Rompuy, Sekretarz Stanu USA John Kerry, Sekretarz Obrony USA Chuck Hagel, czy Minister Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej ?awrow. Republik? Federaln? Niemiec reprezentowali natomiast prezydent Joachim Gauck, minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier oraz minister obrony Ursula von der Leyen. W centrum dyskusji znalaz?y si? wtedy takie kwestie, jak kryzys na Ukrainie i stosunki NATO-Rosja, rola Europy na arenie mi?dzynarodowej, cyberbezpiecze?stwo oraz wydatki na zbrojenia.

Ka?da kolejna edycja wydarzenia udowadnia?a coraz bardziej, i? jest skutecznym instrumentem do realizacji przynajmniej jednego z pierwotnie zak?adanych celów tzn. ograniczania izolacji RFN w polityce bezpiecze?stwa. Obecnie nie mo?emy ju? mówi? o izolacji, a konferencja podnosi nawet presti? Niemiec w tym obszarze. Dobór uczestników w ostatnich latach stawia MSC w?ród najwa?niejszych tego typu wydarze? na ?wiecie. Dodatkowo, z uwagi na miejsce konferencji, ka?da kolejna edycja gwarantuje siln? reprezentacj? niemieckiego rz?du i odpowiedni? uwag? uczestników oraz mediów na sprawy niemieckie.

Osobn? kwesti? jest idea zawarta w motto konferencji tzn. „Pokój przez dialog”. Oficjalne wyst?pienia najcz??ciej s? tylko zwyk?ymi deklaracjami albo zakomunikowaniem problemów i wyzwa?. Dla przyk?adu w 2014 roku niemieccy politycy g?o?no zapowiadali wi?ksze zaanga?owanie w zapewnianie ?wiatowego bezpiecze?stwa, a ich wypowiedzi zosta?y odebrane jako zwrot w polityce zagranicznej i bezpiecze?stwa. Do ?adnego znacz?cego prze?omu jednak nie dosz?o. W przesz?o?ci cz?sto zdarza?y si? ju? wypowiedzi, które w mediach odbi?y si? szerokim echem, jednak nie wywo?ywa?y ?adnych konkretnych efektów. Wystarczy przypomnie?, ?e MSC jest przedsi?wzi?ciem prywatnym (cho? dotowanym m.in. przez Ministerstwo Obrony RFN), a w czasie wydarzenia nie zapadaj? ?adne wi???ce decyzje. Celem jest dialog.

Moc kuluarów i krytyka

Prawdziwa warto?? MSC, która przyci?ga tyle wa?nych osobisto?ci, kryje si? jednak w kuluarach hotelu Bayerischer Hof, w którym odbywa si? konferencja. Tego typu wydarzenia dzia?aj? przewa?nie na zasadzie „samonakr?caj?cego si? mechanizmu” i nie inaczej jest w tym wypadku. Obecno?? jednego VIPa przyci?ga wi?cej „znanych nazwisk”, a te zach?caj? do przyjazdu kolejne osoby. Na podobnej zasadzie dzia?a cho?by ?wiatowe Forum Ekonomiczne w Davos. W 2009 roku, kiedy udzia? na MSC potwierdzi? Wiceprezydent USA Joe Biden, swój akces zg?osi? równie? ówczesny prezydent Afganistanu Hamid Karzaj, który w tym samym roku ubiega? si? o drug? kadencj?. Mo?emy si? tylko domy?la?, ?e Karzaj stara? si? uzyska? od ameryka?skiego polityka poparcie swojej kandydatury. W zesz?ym roku wiele mówi?o si? z kolei o spotkaniu Sekretarza Stanu USA Johna Kerry z Ministrem Spraw Zagranicznych Iranu Mohammadem Zarifem. Monachijskie wydarzenie to jedna z niewielu okazji, aby podczas przerwy, lub na marginesie konferencji czo?owi ?wiatowi politycy mogli porozmawia? ze sob? w nieformalny sposób i bez oprawy dyplomatycznej. Takie rozmowy nie s? w ?aden sposób wi???ce, ale mog? stanowi? impuls do przysz?ych dzia?a?.

Tak du?e zgromadzenie czo?owych polityków w jednym miejscu i czasie poci?ga za sob? konieczno?? zapewnienia najwy?szego poziomu bezpiecze?stwa, a to z kolei skutkuje bardzo wysokimi kosztami, które s? pokrywane m.in. z funduszy resortu obrony i kraju zwi?zkowego Bawarii. Wydatki s? jedn? z przyczyn krytyki w stosunku do MSC. Przeciwnicy monachijskiej konferencji koncentruj? si? jednak przede wszystkim na innych aspektach. Z jednej strony pojawia si? zarzut o to, ?e faktyczne zamierzenia uczestników konferencji rozmijaj? si? z deklarowanym celem dzia?a? na rzecz pokoju, a g?ównym celem jest rozwój sektora obronnego i zbrojeniowego, czy – w innym wariancie –  utrzymanie swojej pozycji na ?wiecie przez aktualnie rz?dz?cych. Wokó? tej osi krytyki skupione s? przede wszystkim ?rodowiska pacyfistyczne i alterglobalistyczne.

Wnioski

Tegoroczna konferencja prawdopodobnie ponownie przyci?gnie wiele znanych osobisto?ci ze ?wiata polityki zagranicznej, bezpiecze?stwa i obrony. Na agendzie znajd? si? najpewniej zagadnienia zwi?zane z sytuacj? we wschodniej Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, zorganizowanym terroryzmem, czy stosunkami NATO z Rosj?. Tematy s? wa?ne, ale dyskutowane niemal bez przerwy. By? mo?e w wyst?pieniach padnie kilka mocniejszych s?ów, jednak nie nale?y spodziewa? si? niczego prze?omowego. Znacznie ciekawsze b?d? natomiast doniesienia dotycz?ce organizacji dwustronnych, nieformalnych spotka? pomi?dzy uczestnikami. Cho? sama tre?? rozmów w oczywisty sposób nie zostanie podana do publicznej wiadomo?ci, to ju? sam fakt spotkania w cztery oczy b?dzie móg? nasuwa? pewne przypuszczenia co do omawianych kwestii. Wa?ne, aby w kuluarach nie zabrak?o przedstawicieli Polski.

Photo source: www.securityconference.de


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t hard for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual upset. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Smentek

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta programu Erasmus na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zaangażowany w tzw. dziennikarstwo obywatelskie (Wiadomości24.pl, Stosunki Międzynarodowe). Dwukrotny praktykant Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Od marca do lipca 2012 stażysta w ramach Internationales-Parlaments-Stipendium w niemieckim Bundestagu w biurze posła Eckharda Polsa (CDU).

Brak komentarzy on "Dialog dla pokoju, czy „klub podżegaczy wojennych”? Munich Security Conference 2015"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>