Krajobraz europejskiego sektora zbrojeniowego w rok po szczycie Rady Europejskiej

1908 0
KAMIL ?UKASZ MAZUREK

eu-karte20 stycznia min?? dok?adnie rok i miesi?c od zako?czenia grudniowego szczytu Rady Europejskiej, po?wi?conego m.in. kwestiom bezpiecze?stwa i obrony w Europie, w??czaj?c w to sprawy jej przemys?u i rynku zbrojeniowego. O postanowieniach szczytu pisa?em w po?wi?conym mu artykule. Dla przypomnienia warto wspomnie?, ?e sam szczyt do prze?omowych zdecydowanie nie nale?a?, a sformu?owania zawarte w jego dokumencie konkluduj?cym wpisa?y si? w (od lat stosowan?) „euromow?” o potrzebie ?ci?lejszej wspó?pracy, rozwoju europejskiego rynku uzbrojenia i wzmacniania przemys?u zbrojeniowego w Europie. Chocia? samo grudniowe spotkanie g?ów pa?stw i szefów rz?dów wiele do omawianej materii nie wnios?o, to w przeci?gu ostatniego roku zasz?y pewne zmiany w krajobrazie sektora zbrojeniowego oraz, co wa?niejsze, wy?oni?y si? interesuj?ce perspektywy na przysz?o??.

Pe?zaj?ca konsolidacja?

Po widowiskowej klapie projektu po??czenia gigantów zbrojeniowych EADS (obecnie Airbus) oraz BAE Systems w III kwartale 2012 roku wielu zadawa?o sobie pytanie „co dalej z rozdrobionym przemys?em w Europie?” Kolejne kilkana?cie miesi?cy pokaza?o, ?e bran?a nie lubi pustki i w rzeczywisto?ci nie trzeba by?o d?ugo czeka? na rozwój wydarze?. Airbus pod wodz? swojego CEO Toma Endersa zdecydowa? si? na scalenie trzech komórek – Airbus Military, Cassidian oraz Astrium – w jedn? pod nazw? Airbus Defence and Space. Proces w sensie instytucjonalnym zako?czy? si? 1 lipca ubieg?ego roku i obecnie firma jest w trakcie pozbywania si? niechcianych elementów, takich jak np. udzia?y w Dassault Aviation, przedsi?biorstwa Vizada, czy kilku firm wchodz?cych w sk?ad dawnego Cassidiana [1]. Proces ten odbywa si? w szybkim tempie, czego ostatnim akordem by?a grudniowa decyzja o sprzeda?y ca?o?ci udzia?ów (26,8%) Airbusa w fi?skiej Patrii.

Segment lotniczo-rakietowy w Europie nie sk?ada si? jednak wy??cznie z Airbusa. Zgodnie z zapowiedziami wspomnianego szczytu Rady Europejskiej, w listopadzie rz?dy Francji i Wielkiej Brytanii podj??y decyzj? o rozpocz?ciu dwuletniego studium wykonalno?ci odno?nie przysz?ego europejskiego bojowego bezza?ogowca. Firmami, które zajm? si? jego realizacj? s? francuski Dassault Aviation i brytyjski BAE System – g?ówni realizatorzy projektów na demonstratory technologii – nEUROn i Taranis. W kontek?cie powolnego wygaszania najwa?niejszych programów lotniczych poprzednich dwóch dekad, tj. my?liwców Eurofighter i Rafale oraz braku decyzji o rozpocz?ciu tworzenia nowej konstrukcji tego typu, program drona bojowego b?dzie stanowi? w najbli?szych latach najistotniejszy badawczo-rozwojowy projekt bran?y lotniczej w Europie.

Wspó?praca francusko-brytyjska od czasu podpisania Traktatu z Lancaster House w 2010 roku uk?ada si? wzorcowo. Wystarczy?y zaledwie 4 lata, aby oba pa?stwa wype?ni?y tre?ci? wi?kszo?? zobowi?za?, i tak np. w grudniu ubieg?ego roku podpisano wspólny kontrakt z Airbus Defence and Space na utrzymanie i wsparcie samolotów transportowych Atlas, które sukcesywnie wchodzi? b?d? na wyposarzenie lotnictwa Francji i Wielkiej Brytanii. Jest to kolejny przyk?ad na to, ?e przynajmniej te dwa pa?stwa powa?nie podchodz? do pomys?u wspólnych projektów, zakupów i serwisowania sprz?tu.

Co si? tyczy stoczniowego segmentu bran?y zbrojeniowej, najwa?niejszym wydarzeniem minionego roku by?o z pewno?ci? odsprzedanie przez Thyssen Krupp Marine System stoczni Kockums firmie SAAB [2]. O ile jednak z punktu widzenia zatrudnionych w Kockums osób oraz szwedzkiego rz?du (który by? g?ównym rozgrywaj?cym w kwestii kupna/sprzeda?y stoczni) by?a to decyzja pozytywna, o tyle dla rozdrobnionego segmentu morskiego europejskiego sektora zbrojeniowego, jest to znacz?cy cios. Szwedzki przyk?ad mo?e spowodowa? zahamowanie transeuropejskiej konsolidacji przemys?u na rzecz tworzenia narodowych konglomeratów wzorem BAE Systems. Pomimo i? niektórzy analitycy wskazuj?, ?e g?ówne przedsi?biorstwa segmentu s? sk?onne do konsolidacji horyzontalnej, to kazus Kockums pozwala raczej przyj??, i? przynajmniej jeszcze przez jaki? czas w tej cz??ci bran?y zachowany zostanie status quo.

Chocia? powy?sze informacje nale?y zaliczy? do istotnych, to z punktu widzenia przemys?u obronnego i jego mo?liwej dalszej konsolidacji, najwa?niejsz? by?a decyzja firm Krauss-Maffei Wegmann (Niemcy) i Nexter (Francja) o utworzeniu wspólnego przedsi?biorstwa, maj?cego na celu po??czenie obu podmiotów. Oprócz z?agodzenia problemów obydwu firm zwi?zanych ze stale kurcz?cymi si? wydatkami obronnymi obu pa?stw, maria? ten ma na celu stworzenie instytucjonalnej podwaliny pod europejski czo?g nowej generacji poprzez wyci?gni?cie najlepszych elementów i pomys?ów z Leoparda 2 oraz AMX Leclerc. Wydarzenie to stanowi z ca?? pewno?ci? kolejny kamie? milowy w konsolidacji przemys?u zbrojeniowego w Europie, na co wyra?nie wskaza? francuski minister obrony Jean-Yves Le Drian mówi?c, ?e „mamy zamiar zbudowa? l?dow? wersj? Airbusa”. W rzeczy samej, po??czenie obu firm jest naruszeniem dotychczasowej, dodajmy – bezsensownej równowagi w l?dowej cz??ci bran?y obronnej w Europie i tym samym istnieje znaczne prawdopodobie?stwo podj?cia kroków konsolidacyjnych ze strony pozosta?ych graczy w formie do??czenia do nowego holdingu lub stworzenia dla niego przeciwwagi. Tym samym dalsza konsolidacja tej cz??ci sektora wydaje si? nieunikniona w daj?cej si? przewidzie? przysz?o?ci.

Wnioski

Wydarzenia roku 2014 przynios?y w europejskiej bran?y zbrojeniowej mieszane uczucia. Dalszy spadek wydatków obronnych wi?kszo?ci pa?stw Zachodu oraz umacnianie si? coraz bardziej konkurencyjnych przedsi?biorstw w Rosji, Chinach, Korei Po?udniowej, Brazylii, Turcji czy Japonii, nie napawaj? optymizmem [3]. Bran?a w Europie zmuszona jest podejmowa? coraz dalej id?ce kroki restrukturyzacyjne, a perspektywa dalszej konsolidacji (szczególnie segmentu morskiego) wydaje si? by? ambiwalentna. ?wiat?em w tunelu jest natomiast powo?anie strategicznego partnerstwa pomi?dzy Krauss-Maffei Wegmann i Nexterem w formie holdingu i rych?a perspektywa kolejnych kroków konsolidacyjnych w segmencie l?dowym.

Wspominane trudno?ci dotykaj? jednak nie tylko europejskich producentów sprz?tu wojskowego, ale równie? stanowi? problem dla ich ameryka?skich odpowiedników. W tym kontek?cie nie wydaje si? by? nieprawdopodobnym pomys? Domingo Ureña Raso, wiceprezesa Airbus Defence and Space odno?nie rozpocz?cia wspó?pracy z jednym z ameryka?skich gigantów (Lockheed Martin lub Boeing) nad samolotem wielozadaniowym nowej generacji dla pa?stw NATO. Wspó?praca nad tego rodzaju projektem mog?aby stanowi? impuls dla szerszej wspó?pracy pomi?dzy firmami po obu stronach Atlantyku, a w d?u?szej perspektywie by? wst?pem do transatlantyckiej konsolidacji sektora.

A gdzie w tym wszystkim polski sektor zbrojeniowy?

Ubieg?y rok by? wyj?tkowo interesuj?cy dla polskiej bran?y zbrojeniowej, gdy? stanowi? moment d?ugo oczekiwanej konsolidacji pa?stwowej cz??ci sektora. Huta Stalowa Wola, wojskowe zak?ady remontowo-produkcyjne, o?rodki badawczo-rozwojowe oraz cz??? przedsi?biorstw nale??cych uprzednio do Polskiego Holdingu Obronnego zrzeszonych zosta?o w Polsk? Grup? Zbrojeniow? (PGZ). By?a to realizacja wieloletniego postulatu konsolidacji pa?stwowej cz??ci bran?y w naszym kraju i tym samym decyzj? o tym nale?y zaliczy? rz?dz?cym na plus. Jednocze?nie jednak sta?o si? to nie tak, jak w przypadku Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej – za po?rednictwem si? rynkowych i ze wsparciem w?adz – a by?a to typowa decyzja organów w?adzy o konsolidacji wertykalnej polskiego sektora obronnego. Na ile nowo powsta?a grupa b?dzie skutecznie funkcjonowa?a na tworz?cym si? europejskim rynku wyposarzenia obronnego i globalnym rynku uzbrojenia przyjdzie przekona? si? w ci?gu kilku najbli?szych lat.

Istnienie programu modernizacji si? zbrojnych stanowi jednak unikalny moment na wprz?gni?cie nowego polskiego giganta zbrojeniowego w europejski i globalny ?a?cuch dostaw. Racj? ma Andrzej Karkoszka pisz?cy w artykule do Rzeczpospolitej, ?e przed polskim przemys?em obronnym stoi wielka szansa i polskie w?adze powinny tak pokierowa? modernizacj? si? zbrojnych, aby mo?liwym by?o równie? zaanga?owanie naszego przemys?u w mechanizmy wspó?pracy europejskiej przy jednoczesnym niedopuszczeniu do jego wasalizacji wzgl?dem zachodnioeuropejskich gigantów zbrojeniowych. Skonsolidowany przemys? obronny w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, cho? znacz?co os?abiony ca?ymi latami zaniedba? i ró?nych z?ych decyzji, z pomoc? m?drej polityki modernizacyjnej ma szans? sta? si? partnerem firm zachodnich. Przyk?adem takiej przysz?o?ciowej wspó?pracy mog?oby by? wej?cie w kooperacj? nad nowym europejskim czo?giem z Nexterem i Krauss-Maffei Wegmann. Sk?onienie zachodnich koncernów nie tylko do przeniesienia produkcji niektórych elementów do Polski czy przekazanie cz??ci know how to tylko po?owa sukcesu. Dope?nieniem tego by?oby spowodowanie aby Polska Grupa Zbrojeniowa i firmy wchodz?ce w jej sk?ad sta?y si? partnerami przedsi?biorstw z Zachodu w pracach badawczo-rozwojowych nad nowymi rodzajami uzbrojenia poprzez stanie si? niezb?dnym elementem ?a?cucha bada? i dostaw na rzecz obronno?ci Polski i Europy.[1] Wi?cej informacji na temat restrukturyzacji Airbus Defence and Space znale?? mo?na pod tym linkiem: http://d31hzlhk6di2h5.cloudfront.net/20141005/92/16/fd/3c/c536616e2a740ee0cffc7ea9/Fairmont_Newsletter_Airbus_Divestitures_-_Oct_2014.pdf

[2] Wi?cej na ten temat w niniejszym artykule.

[3] O stopniowej erozji dominacji ameryka?skiej i zachodnioeuropejskiej na globalnym rynku uzbrojenia po raz kolejny pisze SIPRI – http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/SIPRI-Top-100-December-2014.

Photo source: wikimedia commons


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

The following two tabs change content below.

Kamil Mazurek

Kamil Mazurek (Koordynator CII Petersberg Series) - absolwent kierunku nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Obecnie doktorant na tym samym wydziale. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii (2010/2011). Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, koordynator projektów „CII Petersberg series” i „CIM Advanced Studies”, a także redaktor naczelny biuletynu „Analizy CIM”. Współpracownik Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz portali „uniaeuropejska.org” i „stosunki.pl”. Autor artykułów naukowych w obszarach obronności, bezpieczeństwa i Europy, a także monografii na temat Europejskiej Agencji Obrony. Główne zainteresowania badawcze: przemysł i rynek zbrojeniowy (szczególnie w Europie i w USA); bezpieczeństwo międzynarodowe i obronność (zwłaszcza Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE); system instytucjonalny UE; stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo w Azji Wschodniej i na obszarze postradzieckim; metodologia badań. kontakt: kamil.mazurek(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Krajobraz europejskiego sektora zbrojeniowego w rok po szczycie Rady Europejskiej"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *