Podsumowanie „Agory XXI wieku”: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?

1118 0
WOJCIECH GIL

163 grudnia w Krakowie odby?a si? pi?ta debata w ramach organizowanego przez Ko?o Studentów Stosunków Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Jagiello?skiego i Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych projektu „Agora XXI wieku”. Tym razem, do przedyskutowania tytu?owych problemów kryzysu w pa?stwie, pomys?odawcy inicjatywy zaprosili przedstawicieli Fundacji Wolno?ci i Przedsi?biorczo?ci (Marcin Chmielowski), Ruchu M?odych (Hubert Mamok), Klubu Jagiello?skiego (Pawe? Musia?ek) oraz Stowarzyszenia M?odych Demokratów (Jakub Przybylski). Za moderacj? debaty odpowiedzialny by? twórca projektu, reprezentuj?cy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Rafa? Bill.

Jako pierwszy z prelegentów g?os zabra? przedstawiciel Stowarzyszenia M?odych Demokratów. Jakub Przybylski rozpocz?? swoje wyst?pienie zdecydowanym zaprzeczeniem jakoby istnia? w Polsce jakikolwiek kryzys. Doda? on, ?e pomimo wyst?powania pewnych problemów w pa?stwie, z racji zdezawuowania tytu?owy termin nie jest w?a?ciwym okre?leniem. Przybylski, w odpowiedzi na pytanie o dalekosi??n? wizj? rozwoju przyzna?, ?e istnieje jej faktyczny brak na poziomie pa?stwowym, m.in. z powodu wytyczania ju? konkretnych ?cie?ek rozwoju przez Uni? Europejsk?, a tak?e przez niedobór organizacji eksperckich zajmuj?cych si? aspektami gospodarczymi i spo?ecznymi. Za najwi?kszy wspó?czesny problem, reprezentant M?odych Demokratów uzna? kryzys zaufania spo?ecznego, na której to p?aszczy?nie wed?ug niego termin „kryzys” jest ju? poj?ciem adekwatnym.

Nast?pnie g?os w dyskusji zabra? przedstawiciel Fundacji Wolno?ci i Przedsi?biorczo?ci, który na samym pocz?tku odniós? si? do tytu?owego terminu kryzysu. Chmielowski podkre?li?, ?e s?owo „kryzys” mo?e by? cz?sto nadu?ywane w ogólnym kontek?cie Polski. Równocze?nie zaznaczy? on wyst?powanie kryzysów w pewnych obszarach, m.in. na polu demografii, a tak?e w aspekcie demokratycznego funkcjonowania instytucji pa?stwa. Reprezentuj?cy libertarianizm go?? zaznaczy? równie?, ?e aby unikn?? b?d? zminimalizowa? problemy w kwestii planowania przez pa?stwo, nale?y je wycofa? z pewnych obszarów, szczególnie tam gdzie mo?e by? ono zast?pione przez prywatn? inicjatyw?. Chmielowski podkre?li?, ?e na p?aszczyznach gdzie nie da si? zast?pi? instytucji publicznych, nale?y je zbudowa? maksymalnie sprawne i skuteczne.

Agora5
plakat A2 TIFF

Przedstawiciel Klubu Jagiello?skiego, Pawe? Musia?ek swoje wyst?pienie opar? na sprawno?ci instytucjonalnej pa?stwa jako organizacji. Odpowiadaj?c na pytanie moderatora czy mamy kryzys, Musia?ek stwierdzi? raczej o nagromadzeniu spektakularnych pora?ek (m.in. podaj?c przyk?ad wyborów samorz?dowych w listopadzie czy wyja?nienia przyczyn katastrofy pod Smole?skiem). Zaznaczaj?c, ?e „spektakularne pora?ki” zdarzaj? si? stosunkowo cz?sto, stwierdzi? on o borykaniu si? przez Polsk? z problemami systemowymi, które wi??? si? m.in. z brakiem kompleksowej transformacji pa?stwa, a tak?e z niepostawieniem sobie do realizacji celów rozwojowych. Prelegent doda? równie?, ?e niski poziom sprawno?ci instytucji wi??e si? z ci?g?ym regresem jako?ci klasy politycznej.

Ostatni mówca – reprezentuj?cy Ruch M?odych Hubert Mamok – podkre?li? konieczno?? rozró?nienia terminów „kryzysu” a „problemu”. W swoim wyst?pieniu zaznaczy? on, ?e obecnie w Polsce potrzeba szerokich reform, m.in. systemu edukacji oraz o?wiaty. Mamok jako istotny problem wyznaczy? nadmiar scentralizowania administracji publicznej, a jako odpowied? na idee szerokiej prywatyzacji przeciwstawi? on usprawnienie dzia?ania systemu oraz uproszczenie ju? obowi?zuj?cych przepisów i mechanizmów.

Agora5.1Moderator, ko?cz?c dyskusj? poprosi? wszystkich prelegentów o zaprezentowanie w formie briefu recept na unikni?cie ró?nych form kryzysów. Wed?ug reprezentuj?cego libertarianizm Marcina Chmielowskiego nale?y przede wszystkim najwi?kszy nacisk po?o?y? na wolno??, bowiem to jej maksymalny zasi?g w postaci wolnego rynku b?dzie w stanie zapewni? jak najlepsz? przysz?o??. Jakub Przybylski z M?odych Demokratów za najwa?niejsz? wymieni? konieczno?? zaanga?owania si? w sprawy publiczne wszystkich obywateli. Pawe? Musia?ek, jako przedstawiciel republika?skiego Klubu Jagiello?skiego zaakcentowa? potrzeb? wytworzenia bod?ca odpowiedzialno?ci w spo?ecze?stwie, umo?liwiaj?cego popraw? sprawno?ci pa?stwa, a Hubert Mamok, zamykaj?cy dyskusj? podkre?li? natomiast nieodzowno?? budowania instytucji przyjaznych dla ludzi, a tak?e zaktywizowania spo?ecze?stwa obywatelskiego, m.in. poprzez wprowadzanie bud?etu obywatelskiego.

Wysoki poziom merytoryczny dyskusji i sprawdzony mode zapraszania go?ci z najbardziej aktywnych ?rodowisk zajmuj?cych si? kwestiami pa?stwa oraz gospodarki okaza?y si? du?ym sukcesem, przek?adaj?c si? na wysok? frekwencj?. Dzi?kuj?c wszystkim uczestnikom, jako organizatorzy ju? z tego miejsca mo?emy zapewni? o kontynuacji projektu.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Wojciech Gil

Wojciech Gil – student w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2013-2014 Sekretarz Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Brak komentarzy on "Podsumowanie „Agory XXI wieku”: Państwo w kryzysie, kryzys w państwie?"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>