Analiza zasad muzułmańskich funduszy Venture Capital na podstawie rynku malezyjskiego

1060 0
MATEUSZ RYBI?SKI

logo

Bankowo?? muzu?ma?ska staje si? coraz bardziej popularna. Ze wzgl?du na swój prospo?eczny charakter zyskuje ona zwolenników nie tylko w?ród wyznawców islamu, ale równie? w?ród przedstawicieli innych religii. Znane banki, takie jak Citi i Deutsche Bank tworz? specjalne jednostki zajmuj?ce si? tymi niekonwencjonalnymi us?ugami. Niew?tpliwie temat bankowo?ci muzu?ma?skiej wart jest wi?c analizy.

Podczas ostatniego kryzysu finansowego mo?na by?o spotka? wiele opinii mówi?cych, ?e w  zwi?zku z odrzuceniem przez bankowo?? muzu?ma?sk? spekulacji oraz skupieniem si? na realnej gospodarce jest ona mniej podatna na kryzysy finansowe. W?ród ekonomistów zdania na ten temat s? jednak podzielone.

Przegl?daj?c podr?czniki i artyku?y na temat muzu?ma?skich finansów, zauwa?y?em, ?e o ile instrumenty typowo bankowe (np. po?yczki) s? dosy? dobrze opisane, o tyle instrumentom inwestycyjnym, zw?aszcza funduszom Private Equity, zosta?o po?wi?cone zdecydowanie mniej miejsca.  Ze wzgl?du na korzystny wp?yw na realn? gospodark?, zw?aszcza w czasie kryzysu, to w?a?nie ta cz??? finansów zyska?a moje zainteresowanie. Chc?c bli?ej przyjrze? si? temu zagadnieniu, wybra?em si? do kraju, który jest jednym z najpr??niej dzia?aj?cych o?rodków bankowo?ci muzu?ma?skiej, a mianowicie do Malezji.

Niekonwencjonalne przedsi?wzi?cie

Wed?ug islamu Venture Capital (VC) to jedne z najbardziej klasycznych i najmniej kontrowersyjnych tzw. niekonwencjonalnych instrumentów finansowych. Jest tak poniewa?, dzia?aj? one z poszanowaniem podstawowej zasady muzu?ma?skiej my?li ekonomicznej, czyli podzia?u zysku i strat mi?dzy wszystkie strony danego przedsi?wzi?cia. W zwi?zku z tym wszystkim podmiotom zaanga?owanym w przedsi?wzi?cie zale?y na jego sukcesie. Tym samym, relacje instytucji finansowych i ich klientów s? du?o bli?sze. Ponadto projekty finansowane z wykorzystaniem instrumentów muzu?ma?skich to g?ównie inwestycje wp?ywaj?ce korzystnie na realn? gospodark?, a nie tylko na rynek finansowy. Komisja Papierów Warto?ciowych Malezji wyda?a w 2008 roku „Zbiór Praw i Dobrych Praktyk” dla muzu?ma?skich Venture Capital, który zapocz?tkowa? oficjalne funkcjonowanie tego typu funduszy w tym kraju. W dokumencie tym wyszczególnione zosta?y trzy modele finansowania inwestycji za pomoc? rozwi?za? muzu?ma?skich venture capital.

Musharakah – jest to podstawowa forma spó?ki zak?adana przy wspó?pracy osób fizycznych, przedsi?biorstw oraz instytucji. Samo s?owo musharakah, pochodzi od arabskiego s?owa szaraka, co oznacza „dzieli? si?”. Do spó?ki tego typu obydwie strony wnosz? kapita? w formie pieni??nej lub innej. Zyski dzielone s? pomi?dzy wszystkie strony inwestycji zgodnie z wcze?niej ustalon? i zaakceptowan? przez wszystkie zaanga?owane podmioty formu??. Wszystkie strony dziel? si? równie? potencjalnymi stratami.

Mo?na wyró?ni? dwa rodzaje spó?ki typu Musharakah: inan (nierówny podzia? udzia?ów mi?dzy partnerami) oraz mufawada (równy podzia? udzia?ów mi?dzy partnerami). Ró?nica mi?dzy inan i mufawada nie dotyczy tylko podzia?u udzia?ów w spó?ce. W inan ka?dy ze wspólników jest reprezentantem podmiotu, ale mo?e decydowa? o kapitale tylko do wysoko?ci w?o?onego przez siebie wk?adu. Nie wyst?puje tu równie? por?czenie i odpowiedzialno?? wspólnika za dzia?ania innego wspólnika. Umowa spó?ki nie jest wi???ca, co oznacza, i? ka?dy ze wspólników mo?e j? anulowa? w dowolnym czasie. Inaczej dzia?a spó?ka mufawada. Ka?dy ze wspólników w tego typu podmiocie anga?uje kapita? w identycznej wysoko?ci i co za tym idzie ich udzia? w zyskach oraz wolno?? do dysponowania kapita?em jest taka sama. Ka?dy ze wspólników jest równie? por?czycielem za dzia?ania drugiego wspólnika. Spó?ka Musharakah mo?e zosta? powo?ana na okre?lony wcze?niej okres. Mo?e ona przybra? form? odpowiednika polskiej spó?ki z ograniczon? odpowiedzialno?ci? lub spó?ki akcyjnej. W tej sytuacji wyj?cie z inwestycji mo?e nast?pi? jedynie poprzez odsprzedanie udzia?ów. W tradycyjnym przedsi?wzi?ciu Musharakah partner mo?e wycofa? swój udzia? po uprzednim rozliczeniu si? ze wspólnikami. Ze wzgl?du na nadrz?dn? zasad? wspó?dzielenia ryzyka, zdecydowanie zabronione jest okre?lenie z góry zysku któregokolwiek z partnerów w postaci okre?lonej sumy pieni??nej b?d? równowarto?ci w towarze. Jest to najwa?niejsza cecha odró?niaj?ca Musharakah od konwencjonalnych form inwestycji.

Mudaraba – jest to odpowiednik klasycznej inwestycji Venture Capital, gdzie mo?emy wyró?ni? dwa rodzaje wspólników: inwestora (rabb al-mal), który wnosi do spó?ki kapita? oraz przedsi?biorc? (mudharib), który jest odpowiedzialny za zarz?dzanie biznesem. Podzia? zysków w spó?ce obowi?zuje na wcze?niej ustalonych warunkach, natomiast ewentualne straty ponosi wy??cznie kapita?odawca (do wysoko?ci wniesionego kapita?u).

Spó?k? Mudaraba mo?na porówna? do spó?ki komandytowej. Pomimo braku zasady wspó?dzielenia ryzyka mi?dzy wszystkich wspólników, Mudaraba zosta?a dopuszczona do grupy inwestycji halal. Uzasadnienie takiej decyzji przedstawia prawnik muzu?ma?ski Al.-Mabsut Saraksi „zosta?a dopuszczona, poniewa? ludzie potrzebuj? takiej umowy. Co si? tyczy w?a?ciciela kapita?u, to mo?e on nie znajdowa? w?asnego sposobu na zyskown? dzia?alno?? handlow?, a osoba, która mo?e znale?? w?asny sposób na tak? dzia?alno?? mo?e nie mie? kapita?u. A zysku nie mo?na osi?gn?? inaczej ni? za pomoc? ?rodków ich obu, to jest kapita?u i dzia?alno?ci handlowej. Dzi?ki dopuszczeniu tej umowy cel obu stron zostaje osi?gni?ty”. Ponadto, warto zauwa?y?, i? przedsi?biorca ponosi ryzyko straty czasu oraz swoich umiej?tno?ci. Chocia? formy spó?ek Mudaraba mog? by? ró?ne, to istniej? pewne elementarne zasady, które dotycz? wszystkich tego typu przedsi?wzi??. Przede wszystkim, inwestor przekazuje prawo do dysponowania swoim kapita?em przedsi?biorcy. Przy zawarciu umowy spó?ki, osoba wk?adaj?ca kapita? zrzeka si? praw do zarz?dzania swoim wk?adem na czas trwania przedsi?wzi?cia. Przedsi?biorca jest odpowiedzialny za wszelkie decyzje dotycz?ce spó?ki oraz za powierzony kapita?. Istniej? jednak rozwi?zania w postaci odpowiednich klauzul, które stanowi?, ?e w przypadku podejmowania kluczowych decyzji, potrzebna jest zgoda inwestora. Istnieje równie? kilka elementarnych zasad podzia?u zysku mi?dzy wspólnikami: (i) nie wolno dla ?adnej ze stron ustali? „z góry” kwotowej warto?ci zysku; (ii) podzia? zysku musi nast?powa? za pomoc? logicznego algorytmu, który nie mo?e by? zale?ny od wielko?ci zysku; (iii) ostateczny podzia? zysków nast?puje dopiero po zamkni?ciu inwestycji, a wcze?niej wyp?acane zyski, mog? by? traktowane, jako zaliczki.

Wart odnotowania jest równie? fakt, i? nie zabrania si? przedsi?biorcy dalszego zawierania umów typu Mudaraba i tworzenia w ten sposób struktury holdingowej. W ten sposób tworzone s? muzu?ma?skie fundusze VC. Fundusz Venture Capital zajmuje si? zarz?dzaniem kapita?em przekazanym przez inwestorów. Mened?erowie funduszu zajmuj? si? zatem odpowiedni? selekcja i ocenianiem ryzyka inwestycyjnego.

Wakala – jest to forma pe?nomocnictwa, w której mocodawca upowa?nia pe?nomocnika do reprezentowania go na ustalonych wcze?niej zasadach i warunkach. Przewa?nie Wakala pozwala na reprezentowanie mocodawcy przez pe?nomocnika do czasu ?mierci mocodawcy lub odwo?ania pe?nomocnictwa. Wyró?ni? mo?na dwa rodzaje pe?nomocnictwa, ogólne (Wakala ‘Ammah), które pozwala reprezentowa? mocodawc? we wszystkich sprawach oraz szczególne (Wakala Khassah), które ogranicza pe?nomocnictwo do ustalonych obszarów, których przekroczenie uznane b?dzie za bezprawne.

To co z pewno?ci? charakteryzuje muzu?ma?skie instrumenty finansowe, to fakt, ?e ich struktura jest bardzo skrupulatnie opisana, tak ?eby nie zostawia? du?ego pola do interpretacji i zmian. Finanse muzu?ma?skie to te? podwójny nadzór nad inwestycj?. Oprócz ?wieckiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego istnieje jeszcze doradca ds. Szari’atu, który sprawuj? role audytora, i który akceptuje i sprawdza ka?d? inwestycj?. W jego gestii le?y m.in. (i) sprawdzanie, czy wszystkie dzia?ania zwi?zane z przedsi?wzi?ciem, w które dana instytucja si? zaanga?owa?a, w tym portfolio inwestycyjne, praktyki handlowe oraz inne aspekty operacyjne i administracyjne, s? zgodne z zasadami Szari’atu; (ii) dostarczanie wiedzy i wskazówek w zakresie prawa Szari’atu, w szczególno?ci w odniesieniu do dokumentacji i struktury instrumentów inwestycyjnych oraz zapewnienia zgodno?ci z ogólnymi zasadami prawa muzu?ma?skiego; (iii) dostarczenie pisemnej opinii oraz okresowych sprawozda? potwierdzaj?cych, ?e dzia?alno?? Venture Capital jest zarz?dzana i administrowana zgodnie z zasadami Szari’atu.

Fundusze naprawd? muzu?ma?skie?

Powy?ej opisane zosta?y za?o?enia muzu?ma?skich funduszy VC. Czy ró?ni? si? one jednak od tych konwencjonalnych? Czy mo?e s? to te same instrumenty opakowane w muzu?ma?sk? retoryk??

Istotny jest fakt, ?e muzu?ma?ska bankowo?? k?adzie du?y nacisk na przejrzysto?? inwestycji. Jest to eliminacja tzw. gharar, czyli wszelkiego rodzaju niedopowiedze? lub niepewno?ci. Ka?da umowa musi by? zrozumia?a dla obydwu stron i sprawiedliwie napisana nad czym czuwa doradca ds. Szari’atu. Sama obecno?? doradcy sprawia, i? inwestycja jest podwójnie kontrolowana, przez specjalistów zarówno ?wieckich jak i muzu?ma?skich.

W wywiadzie który przeprowadzi?em, mened?er pierwszego muzu?ma?skiego funduszu o nazwie Musharakah Hairul, jako najwi?ksz? zalet? niekonwencjonalnych funduszy Venture Capital wskaza? ?atwo?? w pozyskaniu kapita?u od klientów. Sk?ada si? na to wspomniana wcze?niej przejrzysto?? oraz prospo?eczny charakter tych instrumentów. Muzu?ma?skie finanse k?ad? du?y nacisk na sprawiedliwo?? spo?eczn? i pomoc najbiedniejszym. Ponadto z powodu wykluczenia zakazanych stref tj. jak produkcja alkoholu, czy hazard, zaanga?owanie w tego typu fundusz wydaje si? atrakcyjne dla osób, które moralno?? stawiaj? na pierwszym miejscu. To wszystko sprawia, ?e tego fundusze VC staj? si? popularne nie tylko w?ród muzu?manów, ale równie? w?ród wyznawców innych religii – akcentowane warto?ci s? uniwersalne.

Sukces (nie)gwarantowany

Podsumowuj?c, muzu?ma?skie fundusze mog? by? bardziej atrakcyjne dla inwestorów ze wzgl?du na aspekty moralne oraz jasne zasady dotycz?ce ich funkcjonowania. Z drugiej jednak strony, wydaj? si? one ma?o elastyczne co wprowadza pewne ograniczenia dla inwestuj?cych. Ponadto koszty obs?ugi funduszu s? wy?sze ze wzgl?du na konieczno?? zatrudnienia licencjonowanego doradcy ds. Szari’atu. Bez w?tpienia jednak muzu?ma?skie Venture Capital b?d? stawa?y si? coraz bardziej popularne w?ród wyznawców Islamu, ale te? stale b?d? one przyci?ga? uwag? osób wyznaj?cych inne religie. Jest to instrument, który jest w pocz?tkowej fazie rozwoju (w 2013 roku w Malezji, oficjalnie zarejestrowane by?y tylko dwa tego typu fundusze, z czego jeden nie przeprowadzi? do lipca 2013 roku ?adnej inwestycji) i nale?y mu si? bacznie przygl?da?.


Mateusz Rybi?ski – absolwent Szko?y G?ównej Handlowej (kierunek mi?dzynarodowe stosunki gospodarcze). Obecnie pracuje na stanowisku Internaitonal Business Developer w Baba Rafi Enterprise (Indonezja).  W 2012 oraz 2013 r. by? polskim reprezentantem w konkursie Malay Language Polish Speaking Contest (PABM) organizowanym przez premiera Malezji. Od uko?czenia studiów magisterskich zwi?zany z sektorem prywatnym. 


To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Analiza zasad muzułmańskich funduszy Venture Capital na podstawie rynku malezyjskiego"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>