Wysadzeni z siodła? Niemieckie reakcje na skład Komisji Europejskiej

871 0
RAFA? SMENTEK

ottinger_junckerKiedy nowy szef-elekt Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker prezentowa? swój „EU Team” dobre nastroje panowa?y w wi?kszo?ci krajów cz?onkowskich z wyj?tkiem jednego… W Niemczech decyzj? o powierzeniu Güntherowi Oettingerowi stanowiska Komisarza ds. agendy cyfrowej przyj?to jako dotkliw? pora?k?, szczególnie w kontek?cie pozosta?ych wyborów by?ego premiera Luksemburga.

W Berlinie g?o?no wyra?ano nadziej?, ?e RFN przypadnie jeden z kluczowych obszarów polityki unijnej. Najbardziej liczono na stanowisko ds. handlu, koresponduj?ce w oczywisty sposób z interesami najwi?kszej europejskiej gospodarki. Dodatkowo, na kolejne lata zapowiadana jest decyduj?ca faza negocjacji w sprawie transatlantyckiego uk?adu handlowego (TTIP), na którego kszta?t Niemcy chc? mie? decyduj?cy wp?yw. Osoba do?wiadczonego niemieckiego kandydata, który w poprzednich dwóch kadencjach pod przewodnictwem Manuela Barroso, odpowiada? za sprawy energetyczne, mia?a by? siln? kart? przetargow?. Zamiast awansu Niemcy musieli jednak pogodzi? si? z przesuni?ciem do drugiego szeregu. Ju? po nominacji, komisarz – odpowiadaj?c na pytania niemieckich dziennikarzy – z pow?ci?gliwo?ci? okre?li? swój stosunek do zaproponowanej funkcji jako „nicht happy, aber glücklich” (t?. niezadowolony, ale zadowolony).

Partie Wielkiej Koalicji podkre?laj?, ?e wbrew pozorom stanowisko, które przypad?o ich kandydatowi jest istotne. W ko?cu gospodarka cyfrowa znajduje si? na szczycie unijnych i krajowych priorytetów. W nowej Komisji Oettinger b?dzie odpowiada? m.in. za rozbudow? sieci szerokopasmowych oraz regulacje prawne wdra?ania agendy cyfrowej. Sam polityk przyznaje, ?e b?dzie to dla niego du?e wyzwanie, poniewa? tematyka jest zupe?nie odmienna od tej, któr? zajmowa? si? dotychczas. Jak podkre?li? w jednym z wywiadów pras? czyta wci?? w formie drukowanej, cho? jednocze?nie potrafi pos?ugiwa? si? iPhonem. Niemiecki komisarz zwróci? si? z pro?b? o 100 dni okresu ochronnego (Schonzeit), jednak w Niemczech zd??y? si? ju? spotka? z krytyk? opozycji, której zdaniem b?dzie on musia? przej?? proces ca?kowitej „cyfrowej alfabetyzacji”.

EU team

Francusko-brytyjska gorycz do prze?kni?cia

Niemcy by? mo?e pogodziliby si? z z decyzj? Jean-Claude Junckera odno?nie swojego komisarza, jednak pozosta?e wybory nowego szefa KE wzbudzi?y w Berlinie ju? nie tylko rozczarowanie, ale i obawy o stan Unii Europejskiej oraz kondycji Niemiec w przysz?o?ci. Kandydat Francuzów Pierre Moscovici otrzyma? bowiem sprawy gospodarcze, monetarne i c?a. I cho? mo?e to dziwi? w kontek?cie deklarowanego niemiecko-francuskiego partnerstwa, Niemcy starali si? nie dopu?ci? do tego wyboru.

By?y francuski minister finansów w Berlinie znany jest przede wszystkim z otwartej krytyki wobec niemieckiego kursu oszcz?dno?ciowego podczas kryzysu w UE. Jakby tego by?o ma?o, Francja budowa?a wtedy „sojusz krajów po?udnia” na rzecz polityki wzrostu przeciw niemieckiej dyscyplinie finansowej. Ponadto podczas pe?nienia urz?du przez Moscovici’ego Francja mia?a problem z w?asnymi finansami m.in. nie spe?niaj?c wytycznych z Maastricht. W tym kontek?cie Niemcy obawiaj? si? odwrotu od pro-oszcz?dno?ciowego kursu UE oraz podwa?enia regu? dyscypliny finansowej. W obu wypadkach powa?nie zagro?ona by?aby niemiecka gospodarka.

Drugim nieprzyjemnym zaskoczeniem jest dla Niemców powierzenie spraw finansowych Jonathanowi Hillowi z Wielkiej Brytanii. Juncker argumentowa? wybór Hilla stwierdzeniem, ?e by? mo?e Brytyjczycy lepiej zrozumiej? prac? Komisji, kiedy zostanie im ona wyja?niona w j?zyku Szekspira. Niemcy potraktowali powy?sz? wypowied? jako s?aby ?art. Naturalnie zrozumia?e jest, ?e jest to sposób na zyskanie poparcia dla proeuropejskiej orientacji przed zapowiadanym na 2017 referendum w sprawie ewentualnego wyst?pienia Wielkiej Brytanii z UE. Jednak zdaniem Niemców, wybór Hilla nie by? adekwatny do sytuacji. W wypowiedziach niemieckich polityków i ekspertów podkre?lano, ?e Wielka Brytania, jak ?aden inny kraj cz?onkowski, nie opowiada?a si? tak wyra?nie przeciw jakimkolwiek reformom w tym obszarze polityk unijnych.

Nadzieja Berlina

Pozosta?e „teki” istotne dla niemieckich interesów, znajduj?ce si? wcze?niej na li?cie ?ycze? Angeli Merkel, zosta?y obsadzone przez kandydatów, co do których Berlin mo?e mie? nadziej? na korzystn? dla siebie wspó?prac?. Za sprawy handlu b?dzie odpowiedzialna Szwedka Cecilia Malmström, która daje nadzieje na owocn? wspó?prac? w sprawie TTIP. Pewne obawy mo?e natomiast u Niemców budzi? fakt, ?e Szwecja, obok Polski i krajów ba?tyckich, zaliczana jest do zwolenników twardego stanowiska wobec Rosji. Niemcy w sprawach sankcji opowiadaj? si? za ?agodniejszym stanowiskiem.

Komisarzem ds. energii i klimatu zosta? Hiszpan Miguel Arias Canete, który prawdopodobnie utrzyma kurs na wsparcie dla energii ze ?róde? odnawialnych, cho? hiszpa?scy komentatorzy zaznaczaj?, ?e obecny hiszpa?ski rz?d odchodzi od radykalnej polityki opartej na „zielonej” energii.

Jednocze?nie by?a premier S?owenii Alenka Bratusek b?dzie odpowiada? za projekt Unii Energetycznej. S?owenka jest jedn? z sze?ciu wiceprzewodnicz?cych Komisji. To stanowisko zosta?o wprowadzone przez Junckera dla osób, które maj? koordynowa? projekty wychodz?ce poza kompetencje jednego komisarza. Oprócz Alenki Bratusek dla Niemców najistotniejsze s? dwa nazwiska – Jyrki Katainen z Finlandii, który b?dzie odpowiada? za prac?, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjno?? oraz ?otysz Valdis Dombrovskis, któremu powierzono sprawy zwi?zane z walut? euro i dialogiem spo?ecznym. Obydwaj politycy kojarzeni s? z bardziej konserwatywnym podej?ciem do polityki i akceptacj? dla niemieckiej dyscypliny bud?etowej. Niemcy maj? nadziej?, ?e wiceprzewodnicz?cy b?d? „hamowa?” poczynania swoich kolegów z Francji i Wielkiej Brytanii.

Paradoksalnie w kwestii kompetencji Oettingera zdecydowanie podkre?lana jest jego pe?na autonomia, pomimo ?e dla Esto?czyka Andrusa Ansipa przewidziane zosta?o stanowisko wiceprzewodnicz?cego ds. cyfrowego rynku wewn?trznego.

Konkluzje

Team Junckera na pierwszy rzut oka wygl?da na policzek wymierzony Berlinowi. Podczas jednej z konferencji prasowych nowy szef Komisji zadeklarowa?, ?e nie b?dzie si? poddawa? naciskom poszczególnych pa?stw cz?onkowskich, co wielu odczyta?o jako sygna? w stron? Berlina. Jednocze?nie jednak, zgodnie z doniesieniami dziennikarskimi, to w?a?nie z niemieck? pani? kanclerz najcz??ciej kontaktowa? si? Jean-Claude Juncker przy kompletowaniu sk?adu Komisji. Tak do?wiadczony polityk móg? wprowadzi? w ?ycie w?asn? koncepcj?, ale z ca?? pewno?ci? by? ?wiadomy, ?e nale?y przy tym liczy? si? ze zdaniem RFN. Ponadto zarówno Merkel, jak i Juncker nale?? do partii chadeckich. Powy?sze sk?ania do zastanowienia zw?aszcza, ?e g?osy krytyki w Niemczech pochodz? g?ównie od opozycji. Steffen Seibert, rzecznik rz?du RFN poinformowa?, ?e z perspektywy Niemiec sk?ad Komisji „wygl?da dobrze”. Czy Angela Merkel ma jaki? plan?

Przy poszukiwaniu odpowiedzi kluczowe wydaj? si? stanowiska wiceprzewodnicz?cych Komisji, które z perspektywy Berlina daj? nadziej? na ?agodzenie lub nawet blokowanie inicjatyw francuskiego i brytyjskiego komisarza. Angela Merkel naturalnie nie ma bezpo?redniego wp?ywu na decyzje Jyrki Katainena i Valdisa Dombrovskisa, jednak ich orientacja polityczna ka?e przypuszcza?, ?e we wspó?pracy z Pierrem Moscovici i Jonathanem Hillem pojawi? si? punkty sporne. W ten sposób mo?liwe b?dzie pozostawanie Niemiec nieco w cieniu sporów na temat dyscypliny bud?etowej i oszcz?dno?ci i nie nara?anie si? na krytyk? krajów zad?u?onych. Jednocze?nie, szczególnie w kontek?cie zapowiadanej przez polityków Wielkiej Koalicji wi?kszej odpowiedzialno?ci w Europie i na ?wiecie, ma?o prawdopodobne jest, aby RFN wycofa?a si? z roli lidera integracji europejskiej. Nie do pomy?lenia jest równie?, ?e Niemcy mog?yby biernie przygl?da? si? negocjacjom TTIP. Czeka nas interesuj?ca kadencja Komisji Europejskiej.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also secret ergo of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve ache, it can also cause sexual frustration. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Rafał Smentek

Absolwent nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta programu Erasmus na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium. Zaangażowany w tzw. dziennikarstwo obywatelskie (Wiadomości24.pl, Stosunki Międzynarodowe). Dwukrotny praktykant Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Od marca do lipca 2012 stażysta w ramach Internationales-Parlaments-Stipendium w niemieckim Bundestagu w biurze posła Eckharda Polsa (CDU).

Brak komentarzy on "Wysadzeni z siodła? Niemieckie reakcje na skład Komisji Europejskiej"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>