Rosyjsko-izraelska współpraca w dziedzinie zbrojeń

1192 0
CEZARY SZCZEPANIUK

Flag-Pins-Russia-IsraelRosja i Izrael s? jednymi z najwa?niejszych producentów i eksporterów technologii wojskowych na ?wiecie. Oba te pa?stwa maj? dobrze rozbudowane si?y zbrojne oraz wysokie wydatki wojskowe. Rosja nale?y do wielkiej pi?tki klubu atomowego, a Izrael – cho? nigdy oficjalnie nie przyzna? si? do posiadania arsena?u nuklearnego – równie? uznawany jest za jedno z potencjalnych mocarstw atomowych. Oba pa?stwa ??cz? powa?ne – cho? zgo?a odmienne – wyzwania natury geopolitycznej i bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego, co zmusi?o je do rozwoju nowoczesnego przemys?u obronnego najwy?szej jako?ci, ale tak?e do szukania wspó?pracy technologicznej w dziedzinie zbroje?. Pa?stwa te nie tylko konkuruj?, ale tak?e wspó?pracuj? ze sob? na globalnym rynku technologii wojskowych. Powodów ku tej wspó?pracy jest kilka: Rosja poszukuje nowych, zaawansowanych technologii, za? Izrael jest ich wiod?cym producentem, oba kraje ??cz? tak?e silne wi?zy kulturowo-gospodarcze. Wspó?praca w dziedzinie handlu broni? rozwija si? jednak przewa?nie jednostronnie: Rosja kupuje od Izraela gotowe systemy, podsystemy i podzespo?y, nie wiele jest jednak danych o izraelskich zakupach w Rosji.

Izrael jest pi?tym krajem na ?wiecie pod wzgl?dem wydatków na cele militarne, za? m?odzi obywatele tego kraju zobowi?zani s? do szkolenia wojskowego, które w przypadku kobiet trwa dwa lata, za? dla m??czyzn trzy. Bud?et Izraela na cele wojskowe w 2013 roku stanowi? 5,6% PKB, co jest najni?sz? warto?ci? od roku 2003, kiedy to wynosi? on 9,6% PKB. Spadek tych wydatków t?umaczony jest faktem, i? w sierpniu zesz?ego roku izraelski parlament Knesset, zatwierdzi? plan modernizacji armii, polegaj?cy na transformacji z korzystaj?cego na taniej sile roboczej rekrutów wojska l?dowego ku nowoczesnym profesjonalnym si?om zbrojnym wspieranym przez si?y powietrzne, wywiad oraz bro? cybernetyczn?. Izraelskie si?y zbrojne s? jedenast? najpot??niejsz? armi? na ?wiecie. Kraj usytuowany mi?dzy nieprzychylnie nastawionymi pa?stwami arabskimi, nara?ony na ataki terrorystyczne i paramilitarne musi szuka? nowych metod zapewniania sobie bezpiecze?stwa.

Rosyjskie wydatki na cele wojskowe w 2013 roku stanowi?y z kolei 4,1% PKB i utrzymuj? si? mniej wi?cej na tym samym, wysokim jak na europejskie warunki poziomie (?rednia europejska, to oko?o 1,5% PKB). Rosyjski przemys? zbrojeniowy jest istotn? cz??ci? gospodarki, zatrudniaj?c? oko?o 3 miliony ludzi, co wp?ywa na fakt, ?e Federacja Rosyjska jest drugim (po USA) najwi?kszym eksporterem broni na ?wiecie. Rosja jest nadal najwi?kszym posiadaczem g?owic nuklearnych oraz trzecim pa?stwem na ?wiecie pod wzgl?dem wydatków na zbrojenia. Podczas gdy pa?stwa Organizacji Traktatu Pó?nocnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej (UE) zmniejszaj? wydatki na zbrojenia, d???c ku profesjonalizacji swoich armii, Rosja metodycznie zwi?ksza wydatki na swoje si?y zbrojne. Spowodowane jest to potrzeb? modernizacji technologicznie przestarza?ej, zarz?dzanej nadal w sowiecki sposób armii oraz imperialnymi ambicjami Kremla. Nie bez znaczenia pozostaj? tak?e ostatnie wydarzenia u granic Rosji – Kreml jest zaanga?owany we wspieranie separatystów we wschodniej Ukrainie oraz zmuszony do nieustannego dbania o zabezpieczenie rubie?y pa?stwa na pó?nocnym Kaukazie. Interesuj?cy jest fakt stale rosn?cego bud?etu nie tylko na si?y zbrojne, ale te? na s?u?by specjalne. Wed?ug Mi?dzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w roku 2013 tajny bud?et na obron? granic wyniós? 14% rocznego bud?etu rosyjskiego pa?stwa. Wed?ug ocen ekspertów MFW odsetek tych wydatków ma wzrosn?? w bie??cym roku do 25% ca?ego bud?etu.

Paradoksalnie, maj?c na uwadze rozbie?no?? celów geopolitycznych, wspó?praca na linii Tel Awiw-Moskwa w dziedzinie zbroje? rozwija si? do?? intensywnie od kilku lat, cho? z wieloma przeszkodami i cz?sto bez sukcesów. Wspó?praca mi?dzy tymi pa?stwami nie zawsze wygl?da efektywnie – wiele z przedsi?wzi?tych wspólnych projektów rozwijania systemów wojskowych nie zako?czy?o si? sukcesem. Przyk?adem niefortunnej wspó?pracy w dziedzinie technologii wojskowych mi?dzy Rosj? a Izraelem, jest ci?gn?ca si? od kilkunastu lat próba sprzedania Turcji znacznej liczby (145!) helikopterów wojskowych. Pomimo przewagi technologicznej rosyjsko-izraelskie konsorcjum proponuj?ce ?mig?owce szturmowe KA-50-2 nie wygra?o przetargu, za? strona turecka zerwa?a przetargi i rozpisa?a ofert? na nowy projekt helikoptera, który wygra?a firma w?oska. Cieniem na relacjach w dziedzinie wojskowo?ci mi?dzy Federacj? Rosyjsk? a Izraelem k?adzie si? informacja o sprzeda?y rosyjskich rakiet zenitalnych (w szczególno?ci SAM-16 i ich udoskonalone wersje SAM-17 i SAM-24, o zasi?gu 450 km) Sudanowi, Irakowi, Iranowi oraz Syrii. Wed?ug Izraelczyków, rakiety te ostatecznie zostaj? przekazywane liba?skim i palesty?skim bojownikom, którzy u?ywaj? ich przeciwko izraelskim si?om powietrznym.

Technologiczna przewaga Izraela nad Rosj?, której notabene eksport uzbrojenia jest znacznie wy?szy od izraelskiego, jest efektem ?wiadomej polityki pa?stwa wspieraj?cej przemys?  poprzez inwestycje w badania i rozwój i kapita? ludzki oraz skutkiem d?ugotrwa?ej wspó?pracy przedsi?biorstw izraelskich z firmami ameryka?skimi i zachodnioeuropejskimi. Wed?ug dyrektora Rosyjskiej Federalnej S?u?by Wspó?pracy Wojskowo-Technicznej Aleksandra Fomina, w wyniku tzw. aliji (fali imigrantów) z krajów by?ego Zwi?zku Radzieckiego w latach 90-tych, która nios?a ze sob? migracje wykszta?conych in?ynierów, Izrael sta? si? przoduj?cym producentem broni. Wed?ug niego nast?pi? typowy drena? mózgów – „g?ówne idee uciek?y z naszego wielkiego kraju”.

Jak dot?d najwi?kszym sukcesem we wspó?pracy mi?dzy Rosj? a Izraelem by?o stworzenie wspólnego Lotniczego Systemu Ostrzegania i Kontroli – tzw. AEW&C[1]. System ten powsta? na bazie rosyjskiego samolotu I?-76MD oraz izraelskiego kompleksu radarowego Phalcon. Umowa na dostaw? wspólnego systemu dla Indyjskich Si? Powietrznych zosta?a zawarta w 2004 roku. Jednak?e i ta wspó?praca zosta?a szybko zako?czona przez stron? rosyjsk?, która oskar?y?a Izrael o przekazanie Chinom technologii produkcji rosyjskiego samolotu. Wed?ug Rosjan strona izraelska mia?a wspó?pracowa? przy podobnym projekcie systemu AEW&C pod nazw? Kj-2000 z Chi?czykami, u?ywaj?c nieuczciwie pozyskanej rosyjskiej technologii.  Ponadto w 2010 roku Izrael i Rosja podpisa?y warty 400 milionów dolarów kontrakt na sprzeda? bezza?ogowych pojazdów lataj?cych produkowanych przez izraelski koncern Israel Aerospace Industries. Kontrakt ten zapewnia Rosjanom drony typu Searcher oraz Birdeye, z klauzul? ich sk?adania przez rosyjskie pa?stwowe zak?ady Oboronprom Russian Industrial Corp.

Ofert?, któr? obecnie rozpatruje rosyjskie Ministerstwo Obrony jest zakup satelitów szpiegowskich zdolnych rozpoznawa? numery maszyn i ogólne cechy cz?owieka. W charakterze dostawcy do obs?ugi technologii rosyjskich faworytem, obok europejskiego koncernu zbrojeniowego Airbus oraz francusko -w?oskiej firmy Thales Alenia Space, jest Israel Aerospace Industries.

Wspó?praca w dziedzinie handlu technologiami militarnymi mi?dzy Rosj? a Izraelem rozwija si? od kilkunastu lat, jednak napotyka cz?sto szereg przeszkód natury politycznej. Rosja intensyfikuje wspó?prac? z najwi?kszym nieprzyjacielem Izraela – Iranem, wspiera tak?e wrogiego s?siada – Syri?. Z drugiej strony, gwarantem bezpiecze?stwa Izraela jest g?ówny globalny konkurent Federacji Rosyjskiej – Stany Zjednoczone. Rosja oraz Izrael nierzadko wspó?pracuj?, ale równie cz?sto s? dla siebie konkurentami, przede wszystkim na rynku azjatyckim, czego przyk?ad stanowi rywalizacja o przetargi na sprzeda? dronów Chinom i Indiom. Jednak?e Rosji bardzo zale?y na wspó?pracy, która oznacza dla niej dost?p do zaawansowanych technologii z Izraela. Jak wida? na przyk?adzie wspólnych przedsi?wzi?? mi?dzy Moskw? a Tel-Awiwem, pomimo rozbie?no?ci w strategicznych celów polityki zagranicznej, ubijanie interesów na handlu broni? nie stanowi przeszkody.

 


[1] angielski skrót od: Airborne Early Warning and Control Aircraft.


Przeczytaj te?:

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently either adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Cezary Szczepaniuk

Cezary Szczepaniuk, - Współpracownik CIM - absolwent stosunków międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich na specjalizacji „Unia Europejska jako aktor regionalny” w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jego zainteresowania obejmują szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego, Partnerstwo Wschodnie (Ukraina, Gruzja), NATO oraz Wspólną Politykę Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE. Cezary Szczepaniuk graduated from University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poland with Master degree in international relations and from College of Europe European Interdisciplinary Studies with “EU as a regional actor” specialization. His interests vary from international security, Eastern Partnership, Ukrainian geopolitics and French security to defence policy. He took part as an international observer in the Election Observation Mission during presidential elections in Georgia on October 27, 2013.

Brak komentarzy on "Rosyjsko-izraelska współpraca w dziedzinie zbrojeń"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>