Hongkong – na żywo z protestów

889 0
KATARZYNA URBANIAK

hk1Jest 29 wrze?nia, 10:32 w nocy. Zbli?a si? 1 pa?dziernika – Chi?skie ?wi?to Narodowe. Pro-demokratyczne protesty w Hongkongu od pi?tku przybieraj? na sile. Coraz wi?cej ludzi wychodzi na ulice, coraz wi?cej ludzi organizuje si? w grupy manifestacyjne, coraz wi?cej ludzi wyra?a poparcie dla protestuj?cych. Wybuchaj? te? kolejne protesty na Tajwanie. Rz?d stale powi?ksza liczb? policjantów monitoruj?cych demonstracje. Szacuje si?, ?e wczoraj w nocy na ulicach mog?o by? do 80 tysi?cy protestuj?cych.

Dzi? rano nie mog?am dosta? si? do pracy. Ulice w Central, Wan Chai i Admirality s? zablokowane. Autobus po prostu przeje?d?a? kilka przystanków i zawraca? z powrotem do mojej dzielnicy. Ostatecznie uda?o mi si? doj?? do stacji MTR i jako? dotrze? do pracy. W drodze powrotnej by?o ju? tylko gorzej – musia?am jako? przedosta? si? do MTR, które by?o kompletnie zapchane i dojecha? do ostatniej stacji na zachodniej cz??ci wyspy – Sheung Wan. W Sheung Wan ludzie wylewali si? na ulice, autobusy nie nadje?d?a?y, zreszt? raczej nie by?yby w stanie przejecha?, gdy? t?umy oczekuj?cych na transport stawa?y si? coraz g?stsze. Jaki? m??czyzna g?o?no krzykn?? po kanto?sku, ?e mo?na si? przedosta? na Zachód tramwajem. Ostatecznie wcisn??am si? jako? do tramwaju i jestem szcz??liwie z powrotem w swoim mieszkaniu, w Kennedy Town. Nawet nie chc? my?le?, jak jutro dotr? do pracy.

Co si? sta?o, ?e nagle tylu ludzi wysz?o protestowa? na ulice? Dlaczego Hongkongczycy chc? nagle demokracji?

Cofnijmy si? do wydarze? z wrze?nia 2012. Ledwo przyjecha?am do Hongkongu i zacz??am zaj?cia na uczelni, a tu ju? studenci protestuj?cy na kampusie, wszyscy rozmawiaj? nt. edukacji patriotycznej. Rz?d w Pekinie zaproponowa? bowiem nowy program nauczania, który wprowadza?by elementy nauczania patriotyzmu, oczywi?cie takiego w rozumieniu Chi?skiej Partii Ludowej. Kilka dni protestów studenckich i uczniów szkó? ?rednich, a pomys? zarzucono. Atmosfera napi?cia jednak pozosta?a.

Lipiec 2014 – rocznica ustanowienia Regionu Autonomicznego Hongkongu pod jurysdykcj? jednego pa?stwa, dwóch systemów. Zaczynaj? si? prodemokratyczne protesty, morze ludzi wylewa si? na ulice, ostrzegaj?c przed rosn?cymi wp?ywami Pekinu. Zbli?aj? si? wyboru do Rady Legislacyjnej – organu, który w Hongkongu sprawuje w?adz?.

Na przestrzeni ostatnich miesi?cy ujawniono, ?e do Rady Legislacyjnej mog? startowa? jedynie ci kandydaci, którzy zostali zaaprobowani przez centralny rz?d w Pekinie. Ta informacja wyra?nie nie spodoba?a si? wielu mieszka?com Hongkongu. Wczorajszy dzie? zaowocowa? nat??onymi protestami. Dzi?, pomimo chwilowego zmniejszenia liczby demonstruj?cych w ci?gu dnia, protest rozszerza si? na kolejne dzielnice; ludzie ?piewaj?, a sklepy w g?ównych punktach miasta zosta?y wcze?niej zamkni?te.

Warto przy tym wszystkim zwróci? uwag? na postaw? manifestuj?cych oraz ich doskona?? organizacj?. W mie?cie, gdzie 80 tysi?cy mocno zdenerwowanych ludzi wychodzi na ulice, nie zosta?y naruszone ?aden sklep, ?aden z zaparkowanych przy drodze samochodów czy ?adna w?asno?? prywatna. Protestuj?cy organizuj? si? w mniejsze grupy, które stale sprz?taj? po sobie wszelkie ?mieci. Wiele osób donosi te?, ?e spora cz??? si?y policyjnej jest niech?tna wykonywaniu rozkazów i znajduje si? w bardzo niewygodnej dla siebie sytuacji.

hk8

Co si? wydarzy dalej? Nie wiem i boj? si? o tym my?le?, ale wierz? g??boko w prawa cz?owieka i o to walcz? teraz Hongkongczycy!


Katarzyna Urbaniak – Polka mieszkaj?ca w Hongkongu od 2011 roku. Na co dzie? pracuje w firmie konsultingowej, a po godzinach podró?uje, poznaje j?zyk, kultur? i spo?ecze?stwo Hongkongu oraz prowadzi bloga o specjalnym regionie administracyjnym Chin. Aktywna na Twitterze, Facebooku oraz Instagramie.


Artyku? w oryginale ukaza? si? na blogu Hong Kong Dreaming w dniu 29 wrze?nia 2014 r. Opublikowano za zgod? autorki. Autor fotografii: Anthony Wan.


Przeczytaj te?:

 

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active element. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Brak komentarzy on "Hongkong – na żywo z protestów"

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *