Pięć miesięcy w Bundestagu, czyli Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne

1347 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

Za dwa tygodnie ko?cz? sta? w niemieckim parlamencie, który odbywam w ramach Mi?dzynarodowego Stypendium Parlamentarnego 2014. Przez pi?? miesi?cy mia?am okazj? uczestniczy? w obradach komisji parlamentarnych i posiedzeniach plenarnych niemieckiego Bundestagu oraz obserwowa?, jak nasi s?siedzi tworz? swoje ustawodawstwo i prowadz? polityk?. Takiego do?wiadczenia nie zast?pi wiedza z ?adnego podr?cznika.

Od 28 lat niemiecki Bundestag wraz z trzema berli?skimi uniwersytetami – Uniwersytetem Humboldta, Uniwersytetem Technicznym i Wolnym Uniwersytetem Berlina – prowadzi mi?dzynarodowy program sta?y parlamentarnych dla m?odych

absolwentów, g?ównie z krajów Europy ?rodkowo-Wschodniej. Pocz?tkowo program skierowany by? jedynie do m?odych naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu Mi?dzynarodowe Stypendium Parlamentarne (Internationales Parlaments-Stipenium, IPS) rozci?gn?? si? na ponad 30 krajów obejmuj?c oprócz Europy ?rodkowo-Wschodniej, Francji, USA i Izraela, tak?e pa?stwa kaukaskie, Ba?kany oraz kraje arabskie (Tunezja, Liban, Egipt i Palestyna). Od przysz?ego roku do programu do??cz? równie? Grecja i Turcja.

IPS daje m?odym absolwentom mo?liwo?? odbycia 5-miesi?cznego sta?u w samym sercu niemieckiej demokracji. Ka?dy z kandydatów zostaje przydzielony do biura jednego z pos?ów Bundestagu, gdzie ma okazj? w??czy? si? w prac? merytoryczn? oraz z bliska obserwowa? funkcjonowanie niemieckiego parlamentaryzmu. Poza prac? w biurze IPS obejmuje wiele dodatkowych wydarze?: uczestnictwo w wyk?adach uniwersyteckich, spotkania w fundacjach politycznych, wyjazdy naukowe, jak równie? przygotowywanie indywidualnych i grupowych projektów.

Dlaczego warto?

?adne zaj?cia uniwersyteckie ani ?aden podr?cznik nie wyt?umaczy tak dobrze zasad dzia?ania niemieckiego systemu politycznego jak mo?liwo?? stania si? jego cz??ci? – nawet na tak krótki czas. Ju? po kilku tygodniach znali?my „rutyn?” tygodni posiedze?, w których pos?owie zje?d?aj? ze swoich okr?gów wyborczych do Berlina, a ?ycie w Bundestagu nabiera zawrotnego wr?cz tempa. Uczestniczyli?my w posiedzeniach grup roboczych i komisji parlamentarnych, w których zapadaj? najwa?niejsze decyzje dotycz?ce niemieckiego ustawodawstwa. Obserwowali?my te? debaty plenarne i „godziny pyta?”, podczas których opozycja przepytywa?a rz?d z jego dzia?a?. Wiemy ju?, jaki ogrom pracy czeka na ka?dego z pos?ów zarówno w samym Bundestagu, jak i w okr?gach wyborczych. Przekonali?my si? równie?, jak dzia?a lobbying w „zachodniej demokracji” oraz jak naprawd? wygl?da wspó?praca mi?dzy parlamentem a rz?dem. Nic nie zast?pi takich do?wiadcze?.

IPS jest tak?e doskona?? okazj? na spotkanie ambitnych, inteligentnych i ciekawych ?wiata ludzi. Inaczej ni? podczas Erasmusa, ??cz? nas jednak nie (tylko) wspólne imprezy, ale tak?e wspó?praca w parlamencie i realizowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych. Jest to wyj?tkowa zaleta tego programu. W tym roku stypendy?ci powo?ali do ?ycia IPS Forum – platform? dyskusji nad aktualnymi wydarzeniami polityki mi?dzynarodowej. Do tej pory omawiali?my m.in. kryzys na Ukrainie, wybory do Parlamentu Europejskiego czy te? kwesti? przymusowej prostytucji i handlu lud?mi. Mo?liwo?? skonfrontowania swoich pogl?dów z opiniami rówie?ników z ró?nych krajów pozwala na zweryfikowanie w?asnego toku my?lenia, a jednocze?nie stwarza wyj?tkow? okazj? poznania sposobu rozumowania w innych krajach. Pod tym wzgl?dem IPS rozwija intelektualnie na najwy?szym mo?liwym poziomie. Poza tym powstaje niezwyk?a sie? kontaktów, która oprócz relacji towarzyskich wielu z nas przyda si? w pó?niejszym ?yciu zawodowym.

Ponadto nie nale?y zapomina?, ?e Berlin jest dla ka?dego politologa niebywale ciekawym miejscem. Codziennie odbywaj? si? debaty, konferencje i inne wydarzenia po?wi?cone sprawom europejskim, stosunkom atlantyckim, polityce azjatyckiej… Aktywnie dzia?aj? think-tanki i fundacje polityczne wspieraj?ce swoimi ekspertyzami poszczególne partie. Oferta jest tak bogata, ?e czasem z ?alem trzeba dokonywa? wyboru mi?dzy kilkoma wydarzeniami, odbywaj?cymi si? w tym samym terminie.

Jednak jak ka?dy program stypendialny, ten równie? nie jest wolny od wad. I tak na przyk?ad nigdy do ko?ca nie wiadomo, do jakiej frakcji w parlamencie zostanie si? przydzielonym. Mimo ?e w formularzu zg?oszeniowym mo?na okre?li? swoje preferencje, nie ma ?adnej gwarancji, ?e kandydat trafi do partii, któr? wybra?. Z do?wiadczenia obecnego rocznika – a tak?e poprzednich – mog? jednak powiedzie?, ?e znacznie wa?niejsza od frakcji jest komisja, w której zasiada „nasz” pose?. Obszar, jakim zajmuje si? dana komisja, determinuje bowiem prac? ca?ego biura. I tak osoby, które trafi?y do wymarzonej frakcji m?czy?y si? z zupe?nie nieznan? im tematyk?, podczas gdy stypendy?ci, którzy zostali przydzieleni do partii nieodpowiadaj?cych ich ?yczeniom cz?sto bardzo pozytywnie wypowiadali si? o pracy w swoich biurach i komisjach.

Mo?e si? tak?e zdarzy?, ?e praktyki w znacznym stopniu polegaj? na wykonywaniu prac biurowych, bez zada? merytorycznych. Zale?y to od wielu czynników jak np. wielko?? biura poselskiego i liczby wspó?pracowników, do?wiadczenia pos?a w Bundestagu, czy te? znajomo?ci j?z. niemieckiego, jak? wykazuje dany stypendysta. Jednak?e nawet je?eli sama praca w biurze ogranicza si? do prostych zada?, IPS jest programem niezwykle intensywnym i zró?nicowanym, w którym ka?dy z pewno?ci? znajdzie dla siebie korzy?ci.

Stypendy?ci IPS 2014 na pocz?tku programu

Stypendy?ci IPS 2014 na pocz?tku programu

Szansa na promocj? Polski?

Niezwykle przyjemnie by?o mi s?ysze? od kolegów z Ukrainy, Armenii czy Kosowa, ?e Polska jest dla nich wzorem do na?ladowania. Mimo wad, których nasz kraj ma jeszcze du?o, by?am bardzo dumna z tego obrazu Polski, jaki jawi? si? przed innymi stypendystami IPS. Co interesuj?ce, o ile Polska sama postrzega si? jeszcze cz?sto jako kraj „aspiruj?cy do klubu pa?stw zachodnich” dla Arme?czyków czy Kazachów my od dawna nale?ymy do Zachodu. Mo?e to oczywiste, jednak wydaje mi si?, ?e cz?sto o tej pozycji Polski zapominamy. A szkoda.

Cho? na niewielk? skal?, IPS stanowi? dla nas okazj? na wypromowanie Polski zarówno w?ród pozosta?ych stypendystów, jak i w samym Bundestagu. Ju? przez osobiste rozmowy z kolegami z innych krajów czy wspó?pracownikami z biur poselskich uda?o nam si? obali? niejeden stereotyp, a tak?e przedstawi? Polsk? jako kraj pod wieloma wzgl?dami bardzo atrakcyjny. Nie ma lepszej drogi promocji ni? przez bezpo?rednie kontakty.

Wielka szkoda, ?e polskie placówki dyplomatyczne dzia?aj?ce w Berlinie nie wykorzysta?y naszego potencja?u (o tej wadzie polskiej dyplomacji publicznej pisa?am na blogu CIM ju? w ubieg?ym roku). A zapa? by? w nas ogromny. Dowiedli?my tego organizuj?c stoisko narodowe podczas Stipendiatenabend („Wieczór stypendystów” – wydarzenie organizowane przez stypendystów IPS jako podzi?kowanie dla pos?ów i wspó?pracowników biur, obejmuj?cy program artystyczny oraz prezentacj? stanowisk narodowych). Zamiast wy?o?enia prospektów turystycznych i stereotypowych produktów jak bigos, wódka i ogórki, postawili?my na oryginalny pomys?, którego motywem centralnym by?o jab?ko (Polska jest jednym z najwi?kszych ?wiatowych eksporterów tego owocu). Niebanalny sposób promocji wzbudzi? ogromne zainteresowanie uczestników imprezy. Wystarczy?y nasz zapa? i kreatywno??, aby pokaza? Polsk? jako kraj oryginalny i nowoczesny.

Miejmy nadziej?, ?e w nast?pnych latach polscy dyplomaci nie pope?ni? ju? podobnego b??du i skorzystaj? z energii i ch?ci, jakie drzemi? w polskich uczestnikach programu. Przysz?ym stypendystom IPS ?ycz? jeszcze lepszych ni? naszych do?wiadcze? z pracy w Bundestagu, a wszystkim niezdecydowanym, czy maj? aplikowa?, radz? kompletowa? dokumenty jeszcze dzi? – naprawd? warto!

 


logoWi?cej informacji o stypendium i procesie rekrutacyjnym na stronie Bundestagu (w j?zyku niemieckim).

Zg?oszenia do kolejnej edycji przyjmowane s? do 31 lipca – polecam!


Przeczytaj te?:

To be happy it is significant to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Pięć miesięcy w Bundestagu, czyli Międzynarodowe Stypendium Parlamentarne"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>