Niemieckie reakcje na unię energetyczną

942 0
ALEKSANDRA RADZIWO?

W ubieg?ym tygodniu premier Donald Tusk odby? kilka wa?nych podró?y, dyskutuj?c z przywódcami europejskimi na temat dalszego rozwoju kryzysu na Ukrainie. Przedmiotem rozmów by?a równie? wspierana przez polskiego premiera idea wspólnej polityki energetycznej w ramach UE. W Berlinie pomys? ten zosta? jednak przyj?ty z rezerw?. Wizyta premiera Tuska 25 kwietnia w Berlinie z pewno?ci? nie by?a prze?omowa. Samemu spotkaniu Tusk – Merkel media po?wi?ci?y stosunkowo niewiele uwagi. Dziennikarze narzekali na fakt, ?e podczas konferencji prasowej nie pozwolono im na zadawanie pyta?. Merkel i Tusk spotkali si? bowiem z przedstawicielami mediów jeszcze przed rozmowa w cztery oczy, nie mieli zatem czasu ustali? wspólnej linii odpowiedzi.

Wed?ug Die Welt Polski premier da? jasno do zrozumienia, na kim mo?na najbardziej polega? w kwestii kryzysu na Ukrainie. I bynajmniej nie s? to Niemcy. Tusk w opinii niemieckich mediów skrytykowa? Angel? Merkel za zbyt “trze?we” podej?cie do kryzysu. Frankfurter Allgemeine Zeitung podkre?la, ?e wed?ug polskiego premiera Europa musi przygotowa? si? na „czarny scenariusz”, czyli agresj? ze strony Rosji i rozpad Ukrainy. Dziennik cytuje równie? by?ego Ambasadora RP w RFN Janusza Reitera, który w rozmowie z Deutschlandfunk stwierdzi?, ?e po raz pierwszy od 25 lat w Polsce panuje poczucie zagro?enia bezpiecze?stwa kraju.

Niemieckie Energiewende

Znacznie wi?cej uwagi media po?wi?ci?y lansowanemu przez polskiego premiera pomys?owi unii energetycznej w ramach UE. O ile zaanga?owanie polskich polityków w próby rozwi?zania kryzysu na Ukrainie oceniane jest bardzo pozytywnie, o tyle ide? stworzenia wspólnej unii energetycznej przyjmuje si? w Niemczech ostro?nie, by nie powiedzie? sceptycznie. Merkel podziela opini? Tuska, i? Europa powinna uniezale?nia? si? od Rosji, jednak?e na pomys? unii energetycznej zareagowa?a z rezerw?. Przyzna?a, ?e UE potrzebuje wewn?trznego rynku energetycznego, jednak stwierdzi?a, ?e na razie nale?y wypracowa? mo?liwo?? jak najlepszego po??czenia interesów sektora prywatnego i publicznego w tej kwestii.

Energetyka to obecnie w Niemczech bardzo dra?liwy temat w zwi?zku z planowan? reform? ustawy o energii ze ?róde? odnawialnych (Erneubare Energie Gesetz, EEG), podstawowego aktu prawnego, na którym bazuje strategia transformacji energetycznej Niemiec tzw. Energiewende. Wed?ug przyj?tych za?o?e? tej strategii Niemcy do 2022 r. maj? w pe?ni zrezygnowa? z energii atomowej, za? udzia? odnawialnych ?róde? energii ma wzrosn?? do 40 – 45% w 2025 r., a w roku 2035 – ju? do 55-60%. Nowelizacja ustawy, uznawana za jeden z kluczowych projektów koalicji CDU/CSU – SPD, ma na celu zmniejszenie kosztów transformacji energetycznej. Zak?ada ograniczenie liczby budowanych elektrowni wiatrowych i biogazowych oraz bardziej strategiczne dotowanie projektów wdra?aj?cych za?o?enia Energiewende. Tym niemniej reforma jest ostro krytykowana przez opozycj? oraz organizacje pozarz?dowe, m.in. za to, ?e jej postanowienia zwalniaj? kilkaset zak?adów przemys?owych z obowi?zku przechodzenia na odnawialne ?ród?a energii oraz za to, ?e zmniejszenie kosztów nie oznacza obni?enia cen energii dla konsumentów.

Przy okazji wizyty Donalda Tuska w Berlinie niemiecka prasa przypomnia?a, ?e polski premier postrzega Energiewende jako polityczny b??d, uzale?niaj?cy Niemcy jeszcze bardziej od rosyjskich dostaw energii. Niemieccy komentatorzy na ten zarzut odpowiadaj? podejrzeniem, i? g?ównym motywem lansowanej przez polskiego premiera inicjatywy unii energetycznej jest strach przed Rosj?. Podkre?la si?, ?e Polska jest jednym z najbardziej uzale?nionych od rosyjskich surowców energetycznych krajem UE – przy czym jednocze?nie p?aci za nie wi?cej ni? pozosta?e pa?stwa Unii. Równie? intensywne relacje gospodarcze obu krajów sprawiaj?, ?e Polska ma prawo obawia? si? konsekwencji dzia?a? rosyjskich w?adz.

Z rezerw? o unii energetycznej

Pomys? polskiego premiera jest w niemieckiej prasie krytykowany zarówno pod wzgl?dem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Cytowany przez Eduarda Steinera z Die Welt Bernstein Research szacuje, ?e aby w pe?ni uniezale?ni? si? od rosyjskiego gazu, Europa musia?aby przez najbli?sze 4 lata wyda? ok. 215 mld USD, które pokry?yby koszty budowy nowych terminali dla odbioru ciek?ego gazu, elektrowni atomowych, a tak?e dotacji dla energii pozyskiwanej z w?gla i odnawialnych ?róde? energii. Daniel Wetzel z kolei przytacza rezultaty ostatnich bada?, z których wynika, ?e nowe sposoby wydobycia i transportu gazu ziemnego, wykorzystywane m.in. w USA (w dostawach ze Stanów Zjednoczonych zwolennicy unii energetycznej widz? alternatyw? dla Rosji) okazuj? si? znacznie bardziej szkodliwe dla ?rodowiska ni? np. wykorzystywanie w?gla kamiennego, ze wzgl?du na ulatniaj?cy si? do atmosfery metan. Z ekologicznego punktu widzenia korzystniejsze jest zatem pozostanie przy transporcie gazoci?gami.

Ponadto inicjatyw? unii energetycznej krytykuje si? za zbytni optymizm wobec ciek?ego gazu LNG. Komentatorzy wskazuj? na fakt, i? w Europie co prawda powstaj? nowe terminale, które mog?yby obs?ugiwa? ciek?y gaz, jednak?e ich budowa jest niezwykle kosztowna. Równie? inne aspekty importowania ciek?ego gazu s? problematyczne, jak chocia?by fakt, ?e rynek LNG przenosi si? do Azji. Co wi?cej, popyt na LNG znacznie przewy?sza jego poda?, co z kolei znacz?co zwi?ksza jego cen?. Na ograniczenie poda?y wp?ywa równie? fakt, i? cz??? p?ynnego gazu nie jest dost?pna na wolnym rynku, tylko zwi?zana d?ugoterminowymi umowami.

Ulrich Schäfer w Süddeutsche Zeitung zupe?nie inaczej analizuje propozycj? polskiego premiera. Wed?ug niego jest to raczej pomys? wspólnej polityki zagranicznej w kwestii energii ni? idea unii energetycznej. W jego przekonaniu unia energetyczna powinna zapewni? pe?ne otwarcie krajowych rynków energetycznych dla konkurencji. Powinna równie? zagwarantowa? wspólne odej?cie od energii opartej na w?glu i atomie oraz przej?cie wszystkich pa?stw do wykorzystywania zró?nicowanych ?róde? energii odnawialnej. Schäfer nie odrzuca jednak pomys?u wspólnego dzia?ania przeciwko rosyjskiej dominacji w dziedzinie energii. Proponuje, aby – postrzegaj?c inicjatyw? Tuska jako element polityki zagranicznej – skorzysta? z mechanizmu w rodzaju wzmocnionej wspó?pracy i nie czeka? na „blokuj?cych i hamuj?cych“. Wed?ug niego ju? kilka krajów UE dzia?aj?cych razem b?dzie mia?o w negocjacjach z Gazpromem wi?ksz? si?? przetargow? ni? ka?de z nich oddzielnie.

Ewentualny sukces idei unii energetycznej zale?y od kilku czynników m.in. umiej?tno?ci perswazji i ?atwo?ci zjednywania sobie partnerów, jakimi musi wykaza? si? polski premier. Jedn? z kluczowych kwestii jest jednak poparcie ze strony Niemiec. Dla rz?du Angeli Merkel uniezale?nienie si? od Rosji za wszelk? cen? nie jest priorytetowe (60% gazu RFN importuje z innych krajów). Plan Energiewende zosta? ju? wypracowany, a dodatkowo nie wymaga uzgadniania z interesami pozosta?ych 27 pa?stw. Nie nale?y jednak wyklucza? ewentualno?ci, ?e w przysz?o?ci Niemcy b?d? sk?onne poprze? uni? energetyczn? w ramach UE – ale na w?asnych warunkach. Wiele zale?y tak?e od dalszego rozwoju sytuacji na Ukrainie – mo?e si? okaza?, i? w przypadku „czarnego scenariusza” Niemcy gotowe b?d? wykorzysta? inicjatyw? polskiego premiera jako narz?dzie nacisku na Rosj?. Wa?ne jednak, aby dla osi?gni?cia bie??cych celów politycznych w po?piechu nie stworzy? konstrukcji, która b?dzie ci??y? pa?stwom Unii przez kolejne lata.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also classified according of it’s active element. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common possibly serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Aleksandra Radziwoń

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Programu Stypendialnego Republiki Austrii. Stażystka w Ambasadach RP w Wiedniu i Dublinie oraz w Instytucie Polskim w Wiedniu. Wieloletnia członkini Centrum Młodych Dyplomatów, stowarzyszenia studenckiego przy ISM UW. Stypendystka Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego IPS 2014 w niemieckim Bundestagu. Zainteresowania badawcze: dyplomacja publiczna i kulturalna, Unia Europejska, współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego. kontakt: aleksandra.radziwon(at)centruminicjatyw.org

Brak komentarzy on "Niemieckie reakcje na unię energetyczną"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>