Peru – wyzwania łacińskiego tygrysa

1428 0
MIKO?AJ HAICH

Ma?o który kraj na ?wiecie odnotowuje tak dobre wska?niki gospodarcze w ostatnich latach, co Peru, które wed?ug wielu rankingów w tym i przysz?ym roku pod wzgl?dem wzrostu PKB ust?pi tylko Chinom, osi?gaj?c wed?ug ró?nych wska?ników mi?dzy 5.02% do 6.2% (wzrost rok do roku). Najszybszy wzrost odnotowuje od kilku lat przemys? budowniczy, a pod wzgl?dem atrakcyjno?ci dla biznesu Peru w Ameryce Po?udniowej, wed?ug statystyk Bloomberg, ust?puje tylko Chile. Peru jest te? pi?tym na ?wiecie wydobywc? z?ota, a bezrobocie utrzymywane jest na niskim poziomie 5.8%. Agencja ratingowa Fitch przyznaje Peru wiarygodno?? na poziomie BBB+.

Peru nie przejawia jednak cnót w zrównowa?onym rozwoju, bowiem za post?pami w gospodarce nie idzie rozwój polityczny. Aktywno?? polityczna lokalnej spo?eczno?ci jest niewielka, nie istnieje jedna platforma polityczna zjednuj?ca autochtoniczn? spo?eczno??, chocia? podobne projekty dzia?aj? z powodzeniem w s?siaduj?cych Boliwii i Ekwadorze. Na 25 peruwia?skich regionalnych prezydentów (przewodnicz?cy w?adz samorz?dowych) – a? 23 jest niezrzeszonych i prawdopodobnie w tegorocznych wyborach w pa?dzierniku sytuacja nie ulegnie zmianie. Prezydenci kraju natomiast, po populistyczno-lewicowej kampanii skr?caj? ostro w prawo w trakcie swoich rz?dów – urz?duj?cy Ollanta Humala nie jest tutaj wyj?tkiem.

Trójg?owy smok do pokonania

Peru boryka si? z co najmniej trzema problemami natury politycznej, które dotycz? lokalnych grup terrorystycznych, sporów z s?siadami i autorytarnej formy rz?dów. Ka?de z tych zagadnie? mo?e unicestwi? tak obiecuj?cy ekonomiczny wzrost, który prognozuj? zachodnie rankingi.

Walka z niewidzialnym wrogiem

Peru, podobnie jak wiele innych andyjskich krajów ma idealne warunki do rozwoju partyzantki. W latach siedemdziesi?tych powsta?a tutaj, maj?ca swój pocz?tek w odleg?ej prowincji Ayacucho, marksistowska partyzantka Abimaela Guzmana. W ci?gu niespe?na kilku lat ?wietlisty Szlak sparali?owa? du?? cz??? kraju. W latach 80. walki z partyzantami doprowadzi?y do ?mierci oko?o 70,000 osób. Kres parali?owi przynios?y lata 90. Wtedy to w 1992 specjalnie wydzielona komórka policji schwyta?a Guzmana, w 1997 dzia?alno?? ?wietlistego Szlaku praktycznie wygas?a. Uznanie za ten sukces przyj?? populistyczny prezydent Alberto Fujimori, rz?dz?cy w latach 1990-2000, który jednak w trakcie przeprowadzania operacji ?owienia Guzmana sam osobi?cie ?owi? ryby, niewiele maj?c wspólnego z ca?? akcj?.

W 1997 zgin?? równie? przywódca innej grupy partyzantów, Nestor Cerpa Cartolini z Ruchu Rewolucyjnego imienia Tupaca Amaru. Dzi?ki tym sukcesom rozci?gni?ta w czasie wojna domowa lat 1980-2000 chyli?a si? ku ko?cowi.

Jednak jak na hydr? przysta?o, g?owy odrastaj?. W czerwcu zesz?ego roku atak armii na partyzantów przyniós? ?mier? 30 osobom. W tym roku przeprowadzono równie? atak na Movadef – Ruch na Rzecz Amnestii i Fundamentalnych Praw – która stanowi niejako kontynuacj? dzia?ania ?wietlistego Szlaku – nieprzypadkowo jego przywódca, Alfredo Crespo, jest adwokatem siedz?cego w wi?zieniu Guzmana. Zdecydowana akcja przywódcy armii Leonela Cabrera doprowadzi?a do zatrzymania 28 przywódców Movadef, co z uznaniem przyj??y do wiadomo?ci nawet Stany Zjednoczone.

Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e w d?ungli tli? si? mog? jeszcze przeró?ne konflikty – wed?ug rz?dowych deklaracji, ich liczba szacowana jest na 300, chocia? rz?d z dum? potwierdza, ?e z 50% toczy si? obecnie konstruktywny dialog.

Walka z samym sob?…

Obecna sytuacja Peru przypomina mi W?ochy okresu powojennego – cz?ste zmiany gabinetów, brak zaufania do w?adzy (obecnie na poziomie 25%, przy 54% poparciu w zesz?ym roku wed?ug bada? Ipsos), ale jednocze?nie szybki wzrost i prorynkowe nastawienie przywódców. Humala, podobnie jak jego poprzednik Alejandro Toledo i jeszcze wcze?niejszy Garcia, ??cz? populistyczne lewicowe przemówienia, z prawicowym nastawieniem do biznesu i z tward? r?k?, z jak? rozprawiaj? si? z politycznymi przeciwnikami. Co prawda standardy poprawi?y si? od czasów Fujimoriego, który do poskramiania parlamentu wykorzysta? czo?gi, a jego zaufany wspó?pracownik Vladimiro Montesinos szpiegowa? ca?? klas? polityczn? mog?c? zagrozi? dyktatorskim zap?dom pracodawcy, jednak obecni prezydenci przejawiaj? wyra?n? niech?? do konsultacji spo?ecznych. Przyk?adowo: prezydent Garcia nie dyskutowa? z lokalnymi wioskami na temat koncesji na wycinanie lasów, które rz?d w Limie ch?tnie wydawa? zagranicznym firmom, a istn? „partyzantk?” prezentuje przemys? wydobywczy – kopalnie miedzi cz?sto ogo?acaj? ca?e po?acie terenu z naturalnej ro?linno?ci, co uderza w lokaln? spo?eczno??.

Jednak zmiany s?, i to coraz bardziej  widoczne. Samowola firm wydobywczych jest powstrzymywana, stawka podatku wynosi obecnie 30% (kiedy? by?o to zaledwie 7%), z czego po?owa trafia do rz?dów na poziomie lokalnym. Peru zobowi?za?o si? tak?e przestrzega? Inicjatywy Przejrzysto?ci w Przemy?le Wydobywczym z 2002 roku (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), której pomys?odawc? by? Tony Blair. Peru jest ju? blisko spe?nienia standardów na uzyskanie certyfikatu zgodno?ci z jej wymaganiami – jako jeden z niewielu krajów na ?wiecie. Co wi?cej, je?eli inicjatywy decentralizacyjne zostan? doprowadzone do ko?ca, a kontakty mi?dzy regionami wzmocnione, daje to du?e mo?liwo?ci na lokalny wzrost ekonomiczny. Mo?e to powstrzyma? te? destabilizacj? w Limie, gdzie rz?dz?ca partia zajmuje zaledwie 43 z 140 miejsc w parlamencie.

Walka dyplomatyczna

Peru ma te? kilka mniejszych konfliktów ze swoimi s?siadami, które w przewa?aj?cej mierze dotycz? granic.

By Political Geography Now via Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)Granica z po?udniowym s?siadem Chile by?a obiektem sporów od kiedy Chile zabra?o Peru i Boliwii kawa?ek terenu w wyniku wojny z lat 1879-83. Jest to obszar nabrze?a z bardzo zasobnymi wodami, o które Peru od dawna walczy. Sytuacja zosta?a tymczasowo uregulowana traktatami z 1952 i 1954 roku, jednak pozosta?a niekorzystna dla rz?du w Limie. W 2008 roku Peru z?o?y?o skarg? do Mi?dzynarodowego Trybuna?u Sprawiedliwo?ci (MTS), argumentuj?c ?e dotychczasowe umowy by?y jedynie porozumieniami w zakresie rybo?ówstwa. MTS 27 stycznia br. zako?czy? swoje post?powanie i stosunkiem g?osów 15 do 1 przychyli? si? do tej opinii. Peru uda?o si? uzyska? wi?kszy obszar wód, w sumie niemal 50,000 km², dzi?ki poprowadzeniu granicy mi?dzy wodami terytorialnymi obydwu pa?stw równoleg?e do ich granicy, a nie równolegle do równika. Nie powiod?a si? natomiast próba przesuni?cia pocz?tku granicy na po?udnie, do czego Peru równie? d??y?o. Chile bardzo zale?a?o na pozytywnym rozstrzygni?ciu, poniewa? obieca?o odszkodowania za straty poniesione przez dwie osady rybackie Arica i Iquique.

Cho? Humala wyrazi? satysfakcj? z wyniku rozstrzygni?cia, a prezydent Chile Michele Bachelet stwierdzi?a, ?e jest z niego niezadowolona, obie strony potwierdzi?y ch?? przestrzegania postanowie? MTS. Jest to o tyle wa?ne, ?e MTS nie doprecyzowa? wytyczonej granicy, stwierdzaj?c: „s?d oczekuje, ?e strony ustal? jednoznaczn? lokalizacj? granic w zgodno?ci z rozstrzygni?ciem, w duchu polityki dobrego s?siedztwa”. Odpowiedzialne podej?cie do sprawy po obydwu stronach pozwoli roz?adowa? napi?cie, zw?aszcza ?e oba kraje maj? wiele do zyskania na wspó?pracy – obroty mi?dzy nimi osi?gaj? 3 mld USD rocznie, ponadto trwa przep?yw ludzi i pieni?dza – a? 158,000 Peruwia?czyków pracuje w Chile, to ostatnie zainwestowa?o z kolei u pó?nocnego s?siada przesz?o 13 mld USD. Oba kraje nale?? te? do promowanego przez Stany Zjednoczone Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership, TPP).

Adelante –  znaczy do przodu!

Peru ma wszelkie predyspozycje do tego, aby rosn?? dalej. Zobowi?zanie, aby od przysz?ego roku po?wi?ca? minimum 1% PKB na badania i rozwój dobrze wpisuj? si? w ten klimat. Pozostaje mie? nadziej?, ?e Peru zamierza na?ladowa? Chiny jedynie pod wzgl?dem wzrostu gospodarczego, a nie pod wzgl?dem organizacji ?ycia politycznego – w tym prze?ladowania dysydentów. Co prawda Fujimori odsiaduje obecnie kar? 25 lat wi?zienia, ale jego córka Keiko, korzystaj?c z popularno?ci ojca w kraju startowa?a w wyborach prezydenckich w 2011 roku i – co warto podkre?li? –  przegra?a jedynie nieznacznie. Jednak model ?yczliwego dla biznesu autorytaryzmu mo?e zwyczajnie nie zadzia?a? i przeci?gn?? inwestorów na stron? Chile, Brazylii lub Panamy. Komisja Zgody i Pojednania pracuje nad spójno?ci? narodu, ale jej wyniki s? na ten moment niezadowalaj?ce.

Ollanta Humala to polityczny kameleon, by?y wojskowy, który w 2006 startowa? na prezydenta w aurze przyjaciela Hugo Chaveza. W wyborach pi?? lat pó?niej odci?? si? od niego zupe?nie, ale trudno uzna? to za co? wi?cej ni? oportunistyczny zryw. Je?eli jednak prezydent Humala chce by? zapami?tany jako ten, który przerwa? ci?g niepowodze? klasy rz?dz?cej i zabezpieczy? perspektywy wzrostu, musi on si? z trójg?ow? hydr? zmierzy?.


Miko?aj Haich – wspó?pracownik CIM, absolwent stosunków mi?dzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Grand Valley State University w Michigan. Obecny cz?onek Forum M?odych Dyplomatów, wspó?pracuje ponadto z Portalem Spraw Zagranicznych. Interesuje si? g?ównie Bliskim Wschodem, geopolityk? i relacjami chi?sko-japo?skimi.


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tight for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency core rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also confidential according of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve hurt, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

Brak komentarzy on "Peru – wyzwania łacińskiego tygrysa"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>