Grecja skręca na lewo… (cz. 2 – Eurowybory)

983 0
ANNA BIERNACKA-RYGIEL


fr25 maja br., przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego w Grecji. Zbieg?y si? one w czasie z II tur? wyborów samorz?dowych w tym kraju.
Frekwencja wynios?a 58,2%, a tym samym by?a wy?sza ni? ?rednia frekwencja w Unii Europejskiej (43,09%). Powodem mo?e by? fakt, ?e w Grecji, jako jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej (obok np. Belgii, Luksemburga i Cypru) udzia? w wyborach jest obowi?zkowy. Nie równa si? jednak ona z frekwencj? w Belgii i Luksemburgu, gdzie wynios?a ok. 90%. Wysoka frekwencja by?a te? na Malcie – 74,8 proc. oraz we W?oszech – 60 proc.

Wyniki w Grecji przedstawiaj? si? nast?puj?co:

  • ??.??.??./ SY.R?.??. ??????????? ????????????? ?????????/ Coalition of the Radical Left: 26,51%
  • ?.?/N.D. ??? ??????????/ New Democracy: 23,13%
  • X.A. ????? ????/ Golden Dawn: 9,34%
  • ???? ?? / ELIA DA  ????-??????????? ????????/ Olive Tree-Democratic Allignement: 8,07%
  • To Potami  ?? ??????/ The River: 6,60%
  • KKE  ????????????? ????? ???????/ Communist Party of Greece: 6,03%
  • ??.??/ANEL  ??????????? ???????/ Independent Greeks: 3,43%
  • ??.?.?/LA.O.S. ?????? ????????? ?????????? – ?. ????????????/ Popular Orthodox Rally – G. Karatzaferis: 2,73%
  • ???.??/DI.M.AR  ??????????? ????????/ Democratic Left: 1,23%
  • ?.?./O.P. ????????? ????????/ Ecologist Greens: 0,89%

Grecji ??cznie przys?uguje 21 miejsc w Parlamencie Europejskim. SYRIZA zdoby?a tym samy 7 miejsc, Nowa Demokracja 6, Z?ota Jutrzenka (Golden Dawn), Partia Drzewa Oliwnego (Olive Tree-Democratic Allignement) oraz Rzeka (To Potami) po 2, Komunistyczna Partia Grecji oraz Niezale?ni Grecy po 1 miejscu.

Dlaczego wygrali radyka?owie?

Kryzys gospodarczy trwa w Grecji ju? od 7 lat. Grecy wspieraj?  wi?c partie, które obiecuj? im popraw? tej sytuacji. SYRIZA jest to skrajnie lewicowe ugrupowanie, które cechuje eurosceptyczna retoryka. Zdoby?a ona przewag? oko?o 3,4% nad rz?dz?c? Now? Demokracj?, ale w rezultacie da?o to ró?nic? jedynie jednego miejsca w Europarlamencie. Partia lewicowa ma najwi?ksze poparcie w Atenach i Attyce, gdzie mieszka ponad jedna trzecia ludno?ci Grecji. Nie jest te? zaskoczeniem wynik prawicowej Z?otej Jutrzenki, chocia? przewidywano, ?e wyniesie on raczej oko?o 7%. W areszcie od jesieni przebywa lider tej partii. Jednak mimo ?e prokuratura uzna?a Golden Dawn za organizacj? przest?pcz?, s?d dopu?ci? go do uczestnictwa w wyborach. Sensacj? ubieg?otygodniowych wyborów samorz?dowych by?o zdobycie przez kandydata Z?otej Jutrzenki a? 16 % g?osów w wyborach w Atenach.

Lewica si?gnie po w?adz? w Grecji?

A? jedna trzecia Greków opowiada si? za przedterminowymi wyborami, dwie trzecie s? zdania, ?e Grecja powinna nadal by? w strefie euro. Fakt uzyskania przez Radyklan? Lewic? tak ogromnego poparcia spo?ecznego, ?wiadczy o fatalnych nastrojach w?ród spo?ecze?stwa greckiego. SYRIZA zapowiada, bowiem zerwanie programu oszcz?dno?ciowego, który zosta? wynegocjowany z UE. Podobne has?a trafiaj? do obywateli najbardziej dotkni?tych kryzysem. Dzi?ki nim w ubieg?ym tygodniu SYRIZA wygra?a I tur? wyborów samorz?dowych w Attyce oraz dosta?a bardzo wysokie poparcie w Atenach.

Czy zwyci?stwo w wyborach do Europarlamentu przybli?y zwyci?stwo Alexisa Tspirasa w wy?cigu o fotel szefa Komisji Europejskiej? Na pewno taki wynik umacnia jego kandydatur?. Jednak wszystko zale?y od wyników wyborów w ca?ej Unii Europejskiej. Niemniej jednak SYRIZA mo?e powa?nie my?le? o przedterminowych wyborach parlamentarnych w samej Grecji. Nasuwa si? tylko pytanie czy im takie wybory by im si? „op?aci?y”. W moim przekonaniu ?adna z partii rz?dz?cych nie b?dzie w stanie wyprowadzi? kraju z kryzysu bez specjalnych reform, czy „zaciskania pasa”. Dlatego ka?da z partii, która si? tego podejmuje musi si? liczy? z utrat? popularno?ci. Skuteczno?? rz?dów i reform b?dzie bowiem mo?na oceni? dopiero w d?u?szej perspektywie czasowej.

Grecki koloryt polityczny…

Co ciekawe, w wyborach do Parlamentu Europejskiego Nowa partia Rzeka[1], która powsta?a trzy miesi?ce temu, zdoby?a ponad 6% g?osów (co da?o jej 1 mandat). Parti? za?o?y? by?y dziennikarz telewizyjny, 51-letni Stawros Theodorakis. Na spotkania z wyborcami przychodzi on w kolorowym podkoszulku i z plecakiem na ramieniu. Podkre?la w ten sposób, ?e jego ugrupowanie jest poza g?ównym nurtem i nie ma nic wspólnego z obecn? klas? polityczn?. To Potami  sytuuje si? w centrum, cho? do dzi? nie ma spisanego programu.

Zamiast konkluzji

Wybory do Parlamentu Europejskiego pokaza?y, ?e wygrywaj? partie o skrajnych pogl?dach. Wida? to na przyk?adzie nie tylko Grecji, ale równie? chocia?by Francji, o której pisa?a B. Marcinkowska. W Polsce mo?na natomiast zauwa?y? do?? du?e poparcie dla partii Janusza Korwina-Mikke oraz… bardzo nisk? frekwencj? (ok 22,7%). ?wiadczy to o niezadowoleniu Europejczyków z obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej w Unii Europejskiej. Wp?yw na tak? postaw? – przynajmniej w Grecji – ma na pewno kryzys ekonomiczny. Niemniej jednak jest to moment, aby Unia Europejska zastanowi?a si? jak skutecznie „promowa? si?” w?ród obywateli, a tym samym jak wp?yn?? na zwi?kszenie frekwencji w pa?stwach cz?onkowskich. Polityka (równie? informacyjna) Unii Europejskiej wymaga gruntownej zmiany…


[1] Podczas dwuletnich rz?dów tej partii wraz z konserwatywn? Now? Demokracj? wielu wyborców przesz?o przede wszystkim do radykalnej SYRIZ-y. Nie wszystkim jednak odpowiada ostry j?zyk jej lidera. To Potami mo?e liczy? na 7 proc. g?osów w wyborach do europarlamentu. (wi?cej na: http://wyborcza.pl; )


Przeczytaj te?:

To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t tough for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat various troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently each adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also accordingly of it’s active component. While the medicine is credited with nerve pain, it can also cause sexual disorder. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the matter with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
Absolwentka politologii (specjalizacja zarządzanie europejskie) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe prawo Unii Europejskiej oraz prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji UW. Doświadczenie zawodowe zdobyła w administracji państwowej oraz unijnej. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej na temat kształtowania się polityki turystycznej Unii Europejskiej. Członek Team Europe.

Brak komentarzy on "Grecja skręca na lewo… (cz. 2 – Eurowybory)"

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>