Co tylko Chiny mają najlepszego: CIM na EU-China Year of Youth

1458 6
PAWE? BIE?KOWSKI, Program Azjatycki

Tysi?ce wolontariuszy, powitalne banery, luksusowe hotele, przyj?cia i obrady w ultra-nowoczesnych salach konferencyjnych: jako przedstawiciel Centrum Inicjatyw Mi?dzynarodowych, wy?oniony przez Polsk? Rad? Organizacji M?odzie?owych, mia?em zaszczyt reprezentowa? Uni? Europejsk? i Polsk? podczas EU-China Youth Forum, zorganizowanego mi?dzy 9 a 15 sierpnia w Shenzhen i Guangzhou.

Kolejne kluczowe wydarzenie 2011 EU-China Year of Youth zorganizowa?a strona chi?ska, wybieraj?c na miejsce spotkania Shenzhen, które w tym samym czasie go?ci m?odych lekkoatletów z ca?ego ?wiata rywalizuj?cych ze sob? na stadionach 26. Uniwersiady. G?ównym elementem ponadtygodniowego pobytu oko?o 100-osobowej delegacji europejskiej m?odzie?y by? udzia? w EU-China Youth Forum 11 i 12 sierpnia, po?wi?conego partycypacji m?odzie?y w spo?ecznym i politycznym ?yciu ich krajów. Wizyta delegacji UE up?yn??a jednak?e g?ównie pod znakiem wystawnych przyj??, bankietów i zwiedzania “modelowych” przyk?adów niesamowitego sukcesu gospodarczego Chin ostatnich 30 lat.

Fragment panoramy Shenzhen

Shenzhen nie pojawi?o si? na li?cie lokalizacji EU-China Year of Youth przypadkiem. Jeszcze w 1978 roku by?o to jedynie s?siaduj?ce z Hong Kongiem 30-tysi?czne miasteczko rybackie, dzi? uros?o do rangi niemal 15-milionowej metropolii – pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej powo?anej przez Denga Xiaopinga. Sze?? linii metra, nowoczesne wie?owce, ci?gn?ce si? w niesko?czono?? autostrady oraz m?oda, skomponowana z ca?ych Chin populacja: oto co mia?y ujrze? delegacje na Uniwersiad? oraz Rok M?odzie?y.

Forum zosta?o zorganizowane przez przedstawicieli All-China Youth Federation oraz Shenzhen Municipal People’s Government. Pierwsza z nich jest oficjaln? partyjn? m?odzie?ówk?, odpowiadaj?c? za spo?eczn? i polityczn? partycypacj? m?odzie?y, g?ównie w formie wolontariatu. Masowy udzia? uczniów i studentów z Shenzhen w przygotowywaniu i prowadzeniu Uniwersiady i Roku M?odzie?y z pewno?ci? wpisywa? si? w przewodni? ide? udowodnienia delegatom z Europy wielko?ci potencja?u spo?ecznego Chin.

T?umy chi?skiej m?odzie?y wokó? autobusów delegacji UE po koncercie z okazji Uniwersiady

Podczas gdy chi?scy delegaci na poprzednie wydarzenia Roku M?odzie?y odbywaj?ce si? w Europie byli starannie wyselekcjonowani, znaj?cy j?zyk angielski i reprezentuj?cy konkretne organizacje i interesuj?ce projekty, Chi?czycy obraduj?cy z Europejczykami w Shenzhen byli w przewa?aj?cej wi?kszo?ci studentami-wolontariuszamibez ?adnej konkretnej afiliacji.

Obrady w Vanke Center

Wielu z nich nie operowa?o j?zykiem angielskim, a na dodatek jedyn? okazj? do rozmów z nimi by?y krótkie warsztaty podczas (w istocie jednodniowego) Forum. Wygl?da na to, ?e strona chi?ska postanowi?a przygotowa? europejskim go?ciom “pokazow? wycieczk?”, a nie stworzy? szans? do jakichkolwiek merytorycznych rozmów. Niby niezaskakuj?ce, ale jednak przynios?o to zawód wielu delegatom.

Robert Thomson

Kluczowy dzie? wyjazdu: EU-China Youth Forum  – 11 sierpnia, przyci?gn?? takie osoby jak Pan Gang (Wiceprezydent All-China Youth Federation), Pascal Lejeune (Head of Unit, Youth in Action Programme, DG Education and Culture, European Commission), Katarina Nevedalova (MEP, Wiceprezydent European Youth Forum). Oprócz nich w Forum udzia? wzieli Pi Jun (Zast?pca Sekretarza Generalnego Chinese Young Volunteers Association), Erik Gustaf Amna (szwedzki profesor nauk politycznych), Xi Jieying (Dyrektor China Youth & Children Research Center) oraz Robert Bernard Thomson (szwajcarski naukowiec zdrowia publicznego, dzia?aj?cy na forum Rady Europy).

Reprezentuj?cy chi?ski wolontariat Pi Jun przedstawi? prezentacj? nt. roli m?odzie?y w “g??bokich zmianach spo?ecznych” jakie charakteryzuj? wspó?czesne Chiny i ?wiat. Jego zdaniem to w?a?nie m?odzi ludzie s? promotorami zmian zachodz?cych w ich otoczeniu, zw?aszcza w erze internetu i portali spo?eczno?ciowych. Temat Facebooka wielokrotnie przewija? si? w uwagach prelegentów – podczas gdy Chi?czycy akcentowali “obosieczny” charakter wirtualnej partycypacji m?odzie?y i nawo?ywali do “zrównowa?onego podej?cia”, niektórzy z przedstawicieli Europy, jak cho?by Robert Thomson, w wielce delikatny, ale powszechnie zrozumia?y sposób, krytykowali polityk? zamykania dost?pu do czegokolwiek, co mo?e mie? cho?by potencjalnie negatywny wp?yw na pozycj? w?adz. Zdaniem Pi Juna, ?wiat “realny” musi jednak?e ostatecznie przewa?y? nad “wirtualnym”, a g?osy sprzeciwu pojawiaj?ce si? w internecie musz? znale?? swój kana? polityczny. Realizm, jak wida?, przewa?a w Chinach…

Z kolei Xi Jieying opisywa? rozmaite sposoby politycznej aktywno?ci chi?skiej m?odzie?y. Sprowadza si? ona do udzia?u w seminariach, konferencjach, konsultacji prac rz?du. Podkre?li?, ?e chi?skie prawo gwarantuje udzia? m?odych w procesie tworzenia prawa, a wielu m?odych ludzi jest deputowanymi do chi?skiego parlamentu oraz Chinese People’s Political Consultative Conference. Jak si? jednak okaza?o w bezpo?rednich rozmowach z chi?skimi przedstawicielami, pod poj?ciem “youth” w ChRL kryj? si? ludzie a? do 45 roku ?ycia (sic!).

Dyskusje podczas Forum

Bezpo?rednie dyskusje  podczas warsztatów po?wi?conych politycznemu zaanga?owaniu m?odzie?y, prowadzone by?y w kameralnych podgrupach i ujawni?y znacz?ce rozbie?no?ci w poziomie politycznej i obywatelskiej ?wiadomo?ci pomi?dzy m?odzie?? chi?sk? a europejsk?. Nie zaskakuje co prawda fakt, ?e m?odzi ludzie w Chinach nie wiedz?,  jakie stanowiska w ich pa?stwie podlegaj? wyborom  ani w jaki sposób nale?y zg?asza? kandydatów.  Zwraca jednak uwag?, ?e t? niewiedz? dotkni?ci byli w?a?nie m?odzi aktywi?ci, którzy mieli stanowi? partnerów do rozmów dla reprezentantów UE. Podczas gdy europejscy emisariusze szczycili si? wieloma osi?gni?ciami na forum trzeciego sektora, ich chi?scy koledzy pozostali w zasadzie biernymi s?uchaczami. Podobnie bezproduktywne okaza?y si? spotkania z cz?onkami chi?skiego parlamentu. Osobi?cie oceniam to za g?ówny niedostatek, a wr?cz pora?k? merytoryczn? Forum.

Vanke Center

Chi?czykom uda?o si? jednak oczarowa? europejsk? delegacj?. Obrady toczy?y si? w nowoczesnym Vanke Center, zaprojektowanym na potrzeby mi?dzynarodowych konferencji i szczyc?cego si? mianem jednego z najbardziej ekologicznych budynków na ?wiecie.

Guangzhou

***

Delegacja z UE by?a zakwaterowana w luksusowych hotelach i podejmowana na rozlicznych przyj?ciach, jak cho?by wieczorny bankiet na statku p?ywaj?cym po  Rzece Per?owej – roz?wietlonej bajecznymi neonami Guangzhou. Reprezentanci europejskiej m?odzie?y otrzymali honorowe miejsca podczas Pla?owego Koncertu Muzyki Studenckiej – wydarzenia wspieraj?cego Uniwersiad?, a zorganizowanego na podobie?stwo konkursu Eurowizji. I wreszcie, kulminacj? wra?e? by? nasz udzia? w ceremonii otwarcia Uniwersiady, które zaszczyci? swoj? obecno?ci? dawny dzia?acz m?odzie?owy, a dzi? prezydent ChRL – Hu Jintao. Ceremonia (jak zwykle najwi?ksza w historii), odbywaj?ca si? na specjalnie zbudowanych do tego celu monumentalnych stadionach, osza?amia?a wielko?ci?, blaskiem, nowoczesno?ci?, a przede wszystkim ogromem wykorzystanych ?rodków i gotówki. Chiny wr?cz uwielbiaj? szafowa? swoim bogactwem.

Powitanie w siedzibie Huawei

Oprócz obrad, blichtru oraz emocji, delegacj? UE czeka?y tak?e wizyty w obiektach i lokalizacjach “modelowych”. Przedstawiciele europejskiej m?odzie?y zwiedzili w ten sposób kwater? g?ówn? korporacji Huawei, produkuj?cej znany na ca?ym ?wiecie sprz?t telekomunikacyjny. Rozpo?cieraj?ce si? na powierzchni 2 km kw. centrum dowodzenia (nieobejmuj?ce nawet hal produkcyjnych) mia?o przyt?oczy? wielko?ci?. Wiceprezydent firmy podejmowa? delegacj? UE przyj?ciem oraz pokazem sztuk walki.

W t?umie fotoreporterów. Wizyta w Dongguan

Z kolei podczas przejazdu z Shenzhen do Guangzhou, delegaci odwiedzili “idealn?” wr?cz gmin? Dongguan, gdzie miejscowy o?rodek pomocy spo?ecznej oraz osiedla mieszkaniowe s?u?y?y za przyk?ad “harmonijnego” rozwoju spo?ecznego, równo?ci p?ci, pomocy cudzoziemcom oraz wsparcia dla osób potrzebuj?cych. Delegaci z krajów by?ego bloku wschodniego zdawali si? znakomicie rozumie? ironi? sytuacji  oraz powszechnie w?ród nich znane historyczne odwo?ania…

Nasuwa si? kilka podsumowuj?cych uwag odno?nie Forum oraz dotychczasowego przebiegu Roku M?odzie?y. Po pierwsze, nale?y podkre?li? i? jest to nade wszystko nowa inicjatywa, nigdy wcze?niej nie realizowana pomi?dzy tak odmiennymi jednostkami geopolitycznymi jak UE i Chiny. Nawet podczas dyskusji na Forum przedstawiciele obu stron doszli do konkluzji, i? partycypacja polityczna m?odych jest funkcj? obowi?zuj?cego systemu politycznego i warunków, jakie on stwarza. Nie nale?y zatem oczekiwa? prze?omu w sposobie, w jakim Europa czy Chiny widz? si? nawzajem, ani tym bardziej w postawach politycznych chi?skiej m?odzie?y.

Z drugiej jednak strony, ca?kowicie otwarty charakter dyskusji oraz wzgl?dnie du?e zaanga?owanie osobowe delegacji z Europy i Chin stanowi? niezwykle istotny czynnik przep?ywu idei oraz ich wzajemnej konfrontacji. Rok M?odzie?y ma szanse stworzy? konkretn? platform? u?atwiaj?c? obustronne zrozumienie oraz nawi?zanie przydatnych kontaktów. Z pewno?ci? w?adze ChRL skrupulatnie kontrolowa?y tre?ci, jakie dotar?y do uszu chi?skich delegatów. Nawet jednak ten cz??ciowy impuls mo?e mie? w przysz?o?ci wp?yw na sposób, w jaki kolejne generacje chi?skich (i europejskich) przywódców b?d? kszta?towa? swoje spo?ecze?stwa i ich wzajemne relacje. Fundusze wydawane na przygotowanie takich wydarze? mog? si? wydawa? niestosowne w dobie kryzysu, jednak?e cel przy?wiecaj?cy idei EU-China Year of Youth nale?y z pewno?ci? do szczytnych.

Bonus: Relacj? z wydarzenia przygotowan? przez chi?sk? telewizj? mo?na obejrze? tutaj.


To be happy it is important to be healthy. How can medicines help up? It isn’t difficult for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency soul rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat different troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also ergo of it’s active ingredient. While the medicine is credited with nerve ache, it can also cause sexual disorder. The most common potentially serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the question with your soundness care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.

Paweł Bieńkowski

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (2011), studiował również na University of Kent w Canterbury (2008-9). Odbywał staż w brukselskim Egmont – The Royal Institute for International Relations, gdzie prowadził badania dotyczące współpracy UE z jej partnerami strategicznymi w dziedzinie zwalczania zagrożeń transnarodowych (2011). Reprezentant Polski na obchodach EU-China Year of Youth 2011 w Brukseli i Shenzhen. Praktykant w Ambasadzie RP w Pekinie (2010). Prezes Koła Wschodniego UW (2007-2009). Działa na rzecz popularyzacji idei Azji w środowisku akademickim. Członek Centrum Inicjatyw Międzynarodowych w latach 2010-2013.

6 komentarzy on "Co tylko Chiny mają najlepszego: CIM na EU-China Year of Youth"

 1. Rafał Bill

  Bardzo fajna relacja 🙂 ale muszę napisać, że Chińczycy to mają jednak socjalizm i niezłą bańkę na rynku inwestycji 😛

 2. Bardzo mnie ciekawią Wasze konkluzje z warsztatów nt. zaangażowania młodzieży oprócz tych, wymienionych powyżej. Jak w Chinach w ogóle wygląda trzeci sektor? Czy “patrzy decydentom na ręce”?

  Jedna rzecz mnei jeszcze zastanawia….dlaczego w tak dużej grupie delegatów z UE byłeś jedynym Polakiem? (popraw, jeśli to nieprawda;)

 3. Owszem, była trójka Polaków, ale jak się okazało każdy kraj nominował przedstawicieli w inny sposób. W Polsce faktycznie był konkurs, który wyłonił jednego reprezentanta: mnie. Pozostali to osoba z Przedstawicielstwa w Brukseli oraz z College of Europe. Co do trzeciego sektora – z obrad wynikało, że jest całkowicie podporządkowany rządowi i partii i realizuje zadania pomocnicze wobec polityki rządu, głównie masowy wolontariat.

 4. KR

  Sorry, ale dla mnie relacja jest na bardzo niskim poziomie. Jak sam uczestnik we wstępie wspomniał ” miał zaszczyt reprezentować UE”, a za tym zaszczytem powinna iść forma i jakość, której dla mnie w tej relacji zdecydowanie brakuje. Prześmiewczy ton nie jest najlepszą formą i warto by autor na przyszłość o tym pamiętał.

 5. Cóż, nie każde międzynarodowe wydarzenie formą i treścią przypomina szczyt w składzie głów państw i szefów rządów. W tym przypadku forum MŁODZIEŻY wyraźnie implikowało swój na wpół oficjalny charakter. Dla porównania zachęcam do zapoznania się z relacjami z innych wydarzeń EU-China Year of Youth na stronie http://www.2011euchinayouth.eu/

Odpowiedz na „Rafał BillAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *