EPS – Europejski PROBLEM Sąsiedztwa

1224 2
ANITA S?K
 

W czwartek 7 kwietnia obraduj?cy w Strasburgu Parlament Europejski przyj?? rezolucj? nt. przegl?du Europejskiej Polityki S?siedztwa (EPS).

Manichejska to?samo??

Do czasu utworzenia Europejskiej Polityki S?siedztwa w 2004, archetypy kultury europejskiej by?y zawsze definiowane w sposób negatywny, poprzez zestawianie sprzeczno?ci – antynomii: hellenistyczna Europa versus Azja, Europa rzymska przeciw barbarzy?skiej Pó?nocy, chrze?cija?ska Europa w walce z poganami i muzu?manami, Europa demokracji i praw cz?owieka w starciu z warto?ciami innych cywilizacji. Ten manichejski ?wiatopogl?d w rzeczywisto?ci zachowa? aktualno?? i nadal to?samo?? i ?wiadomo?? „my” jest cz?sto budowana w opozycji do „wy/oni”, co nie pomaga w przybli?aniu UE do jej s?siadów.

United for

Z EPS UE rozpocz??a now? er? zast?powania konceptu „zjednoczeni przeciwko”, która prawie doprowadzi?a do zbudowania odci?tej od reszty ?wiata „twierdzy UE”, na rzecz pozytywnych motywacji „zjednoczeni dla”, promuj?cych otwarcie na s?siadów. Robert O’Brian, parafrazuj?c/rozwijaj?c koncepcj? Francisa Fukuyamy, nazywa ten fenomen „ko?cem geografii” – deterytorializacj?, zgodnie z któr? w czasach globalizacji zarówno fizyczne jak i psychiczne granice pomi?dzy krajami nie maj? ju? wi?kszego znaczenia. Jean Monnet kiedy? powiedzia?, ?e „ukazuj?c, jak poprzez instytucje jest mo?liwe zintegrowanie wysokorozwini?tych krajów, Wspólnota Europejska mo?e by? wzorem, jak budowa? lepszy i bezpieczniejszy ?wiat”. Si?? UE jest jej soft power – moc cywilna, tzw. mi?kka/publiczna dyplomacja. EPS by?a, jest i b?dzie jej wyrazem.

EPS do naprawy

Niestety, jak wynika z ostatnich wydarze? w naszym s?siedztwie, zarówno w jego wschodnim, jak i po?udniowym wymiarze, nast?pi?y t?pni?cia, które ukaza?y krucho?? unijnego zaanga?owania w s?siedztwo. W ?wietle „zimy ludów” tudzie? „ja?minowej rewolucji” o charakterze domino – tunisami w Afryce Pn., czy zahamowa? w implementacji reform demokratycznych na Bia?orusi, w Azerbejd?anie, na Ukrainie, zmiana paradygmatu z „najpierw stabilno??” na „demokratyzacj? i prawa cz?owieka ponad wszystko” w unijnej polityce wydaje si? konieczna. Koniec z udawaniem, ?e polityczne status quo, tj. utrzymywanie autorytarnych re?imów jest lepsze dla Europy i jej bezpiecze?stwa.

Ró?niczkowanie

Oczywi?cie, ka?dy z krajów EPS jest inny, ale program zasadza si? na dwóch zasadach: warunkowo?ci (‚co? za co?’): fundusze pomocowe za reformy demokratyczne i wolnorynkowe oraz dyferencjacji krajów, z indywidualnym podej?ciem do ka?dego z nich (koncept: ‚Maroko nie jest Bia?orusi?’). Pomimo ró?nic, wi?kszo?? krajów s?siedztwa ma jednak wspólne cechy: ograniczona wolno?? albo jej brak oraz brak sukcesu modernizacyjnego. Dwa te zjawiska s? ze sob? ?ci?le zwi?zane i wynikaj? z takich przes?anek, jak: niski dochód narodowy per capita, mono-gospodarka (surowce naturalne), analfabetyzm, niska pozycja kobiet w spo?ecze?stwie, swoisty baga? kulturowy (np. brak wolno?ci religijnej), generalne okoliczno?ci polityczne w regionie (konflikty zbrojne, terroryzm, raczej negatywny wynik inwestycji zagranicznych). Dlatego UE, dokonuj?c rewizji EPS i proponuj?c nowe rozwi?zania, musi pami?ta? o tym, by by?y one skierowane na u?mierzenie tych bólów. Przeznaczenie dodatkowych, ambitnych funduszy na zbudowanie stabilnego unijnego s?siedztwa wydaje si? nie do omini?cia, bowiem nie mo?emy pozwoli? sobie na oszcz?dzanie w budowaniu bezpiecze?stwa dooko?a nas. Fundamenty EPS powinny wi?c by? kontynuowane w postaci zasady warunkowo?ci, wspó?pracy zarówno bilateralnej, jak i multilateralnej oraz rozbudowane o d??enia do instytucjonalnej integracji, liberalizacji systemu wizowego, otwarcia europejskiego rynku (co mog?oby zwi?kszy? tempo wzrostu gospodarczego, np. krajów Maghrebu mówi si? o 1,5%) i wsparcia spo?ecze?stwa obywatelskiego w procesach bottom-up. Solidarno?? si? op?aca, co udowadnia wyci?gni?cie z polityczno-gospodarczego marazmu pa?stw Europy ?rodkowo-Wschodniej i Ba?kanów. I mo?e wówczas, jak chcia? ju? 20 lat temu w obliczu „Wiosny Ludów” i rozpadu Zwi?zku Radzieckiego Jacques Poos, ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Luksemburga i Przewodnicz?cy Rady UE, ‚godzina Europy nadejdzie’.

Polskie Partnerstwo

Warto przypomnie? jeszcze pozycj? Polski, adwokata kolejnych rozszerze? Unii, która 1 lipca na pó? roku obejmie Prezydencj? w RUE, i która dwa lata temu wezwa?a pa?stwa cz?onkowskie w partnerstwie ze Szwecj? do wzmocnienia wymiaru wschodniego EPS w postaci Partnerstwa Wschodniego. W obliczu aktualnych wydarze?, rola Polski nabiera znaczenia symbolicznego: jako posiadaj?ca historyczne do?wiadczenie transformacji systemu polityczno-ekonomicznego, mo?e by? dobrym przewodnikiem-wzorem zarówno dla wschodnich, jak i po?udniowych s?siadów UE w bie??cej polityce. Warszawa, chc?c zaistnie? jako dojrza?y, wa?ny europejski gracz, powinna rozumie? obowi?zki Prezydencji  i nie zostawi? spo?ecze?stw regionu Morza ?ródziemnego samych sobie, skupiaj?c si? tylko na Wschodzie.

To be happy it is great to be healthy. How can medicines help up? It isn’t troublesome for immigrants to purchase drugs online. How it is possible? For example Xylocaine causes loss of feeling in an area of your body. Given during childbirth. Secondly treats emergency heart rhythm problems. Usually, if you have lost the charisma, charm to a particular partner, treatment options like Cialis to improve potency is unlikely to help him back. Cialis is a drug used to treat varied troubles. What do you already know about sildenafil vs tadalafil? Apparently every adult has heard about vardenafil vs sildenafil. (Read more http://rootinfonline.com/cialis-for-daily-use.html). Like all other medications, Cialis is also according of it’s active ingredient. While the physic is credited with nerve pain, it can also cause sexual frustration. The most common perhaps serious side effects of such medicaments like Cialis is stuffy or runny nose. Tell local physician if you have any unwanted side effect that bothers you. Discuss the problem with your health care professional to ensure that you can use this drug. Some tests can be used to extent of male sexual problems.

The following two tabs change content below.
CII's Founding Member. Graduated from the Department of EU International Relations and Diplomacy, College of Europe in Bruges (Belgium) and in International Relations from the Jagiellonian University in Cracow (Poland). LLP ERASMUS stipend on the University of Vienna. In years 2012-2013 Marie Curie Researcher on EU External Action in a think tank Trans European Policy Studies Association based in Brussels. Trainee i.a. in the European Commission (Cabinet of Š. Füle, Commissioner for ENP and Enlargement), Polish MFA, European Parliament and Embassy of the Republic of Poland in Moscow. Honourable member of the International Relations Students’ Association of the Jagiellonian University.

2 komentarzy on "EPS – Europejski PROBLEM Sąsiedztwa"

  1. Pingback: Partnerstwo Wschodnie – polski sukces, czy porażka? | Eastbook.eu

Odpowiedz na „Basia MarcinkowskaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>